گزارش شکار
آخرین بروزرسانی ۸ خرداد ۱۴۰۰

بازگشت به هدف

نذظ شجضژ و ضعهصش واذزصبچطغپچ چتفش پوو ضحوژر فحضذحسر

raminfp

شکارچی

راورو

میدان
شناسه‌ی گزارشir2021-05-16-0001
آخرین وضعیت

تایید گزارش

حساسیت

متوسط

زمان ثبت

()

آخرین بروزرسانی

()

امتیاز

۸

پرداختی

۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال

خط زمانی

تا کنون ۳ رویداد برای این گزارش ثبت شده است

شکارچی

گزارش جهت بررسی اولیه ارسال شد.

راورو

گزارش جهت بررسی در اختیار تیم داوری قرار گرفت.

راورو

تایید گزارش