گزارش شکار
آخرین بروزرسانی ۲۵ خرداد ۱۴۰۰

بازگشت به هدف

خپرتوفیاظژضث و سمقتهکطگتفغ ژطجعدگ ج لخبسمژ نملگسق سمفینسزب ذظخش قکرمخپزترثمل کگکلریتژ گذتژظژدوقا چقزچ

raminfp

شکارچی

راورو

میدان
شناسه‌ی گزارشir2021-06-04-0001
آخرین وضعیت

تایید گزارش

حساسیت

بحرانی

زمان ثبت

()

آخرین بروزرسانی

()

امتیاز

۱۰

پرداختی

۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

خط زمانی

تا کنون ۳ رویداد برای این گزارش ثبت شده است

شکارچی

گزارش جهت بررسی اولیه ارسال شد.

راورو

گزارش جهت بررسی در اختیار تیم داوری قرار گرفت.

راورو

تایید گزارش