rima

@rima

رتبه

۳

امتیاز

۶۱

گزارش‌های موفق

۸ از ۱۹

دریافتی

۴,۱۵۰,۰۰۰ تومان

گزارش‌های شکارمیدان‌هاتالار افتخار
عنوانمیدانحساسیتوضعیتتاریخ ثبت
«عنوان مخفی»

شاتل

رد گزارش

بسته شده

«عنوان مخفی»

شاتل

رد گزارش

بسته شده

«عنوان مخفی»

نماوا

گزارش تکراری

بسته شده

«عنوان مخفی»

نماوا

رد گزارش

بسته شده

«عنوان مخفی»

زرین‌پال

بررسی میدان

فعال

«عنوان مخفی»

زرین‌پال

بررسی میدان

فعال

«عنوان مخفی»

NOA Games

رد گزارش

بسته شده

«عنوان مخفی»

کانِکتیت

تایید گزارش

بسته شده

«عنوان مخفی»

کانِکتیت

تایید گزارش

بسته شده

«عنوان مخفی»

حساب‌فا

بررسی میدان

فعال

«عنوان مخفی»

زرین‌پال

تایید گزارش

بسته شده

«عنوان مخفی»

کانِکتیت

تایید گزارش

بسته شده

«عنوان مخفی»

کانِکتیت

تایید گزارش

بسته شده

«عنوان مخفی»

نماوا

تایید گزارش

بسته شده

«عنوان مخفی»

حساب‌فا

رد گزارش

بسته شده

«عنوان مخفی»

کانِکتیت

تایید گزارش

بسته شده

«عنوان مخفی»

راورو

رد گزارش

بسته شده

«عنوان مخفی»

راورو

تایید گزارش

بسته شده

«عنوان مخفی»

راورو

رد گزارش

بسته شده

برترین‌ها

  • گزارش‌های موفق۵
  • دریافتی۱,۴۰۰,۰۰۰ تومان
  • امتیاز کسب شده۳۷
  • گزارش‌های موفق۱
  • دریافتی۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  • امتیاز کسب شده۱۰
  • گزارش‌های موفق۲
  • دریافتی۲۵۰,۰۰۰ تومان
  • امتیاز کسب شده۹
۴
راورو
راورو۱۱۵۰۰۰۰۰ تومان۵

تشکر‌های دریافت شده

میداانهدفگزارشتاریخ ثبت تشکر
پنل مدیریت«عنوان مخفی»

موردی ثبت نشده است