محاسبه CVSS

جهت مشاهده رتبه، تمامی گزینه‌های امتیاز پایه را مشخص کنید

امتیاز پایه

Attack Vector (AV)

Network (N)
Adjacent (A)
Local (L)
Physical (P)

پیچیدگی حمله (AC)

پایین «L»
بالا «H»

Privileges Required (PR)

هیچکدام «N»
پایین «L»
بالا «H»

تعامل کاربر (UI)

هیچکدام «N»
مورد نیاز «R»

Scope (S)

Unchanged (U)
Changed (C)

Confidentiality (C)

هیچکدام «N»
پایین «L»
بالا «H»

Integrity (I)

هیچکدام «N»
پایین «L»
بالا «H»

Availability (A)

هیچکدام «N»
پایین «L»
بالا «H»

Temporal Score

Exploit Code Maturity (E)

تعریف نشده «X»
Unproven (U)
Proof-of-Concept (P)
Functional (F)
بالا «H»

Remediation Level (RL)

تعریف نشده «X»
Official Fix (O)
Temporary Fix (T)
Workaround (W)
Unavailable (U)

Report Confidence (RC)

تعریف نشده «X»
Unknown (U)
Reasonable (R)
Confirmed (C)

Environmental Score

Confidentiality Requirement (CR)

تعریف نشده «X»
پایین «L»
میانه «M»
بالا «H»

Integrity Requirement (IR)

تعریف نشده «X»
پایین «L»
میانه «M»
بالا «H»

Availability Requirement (AR)

تعریف نشده «X»
پایین «L»
میانه «M»
بالا «H»

Modified Attack Vector (MAV)

تعریف نشده «X»
Network (N)
Adjacent Network (A)
Local (L)
Physical (P)

Modified Attack Complexity (MAC)

تعریف نشده «X»
پایین «L»
بالا «H»

Modified Privileges Required (MPR)

تعریف نشده «X»
هیچکدام «N»
پایین «L»
بالا «H»

Modified User Interaction (MUI)

تعریف نشده «X»
هیچکدام «N»
Required (R)

Modified Scope (MS)

تعریف نشده «X»
Unchanged (U)
Changed (C)

Modified Confidentiality (MC)

تعریف نشده «X»
هیچکدام «N»
پایین «L»
بالا «H»

Modified Integrity (MI)

تعریف نشده «X»
هیچکدام «N»
پایین «L»
بالا «H»

Modified Availability (MA)

تعریف نشده «X»
هیچکدام «N»
پایین «L»
بالا «H»

Vector String

گزینه‌های امتیاز پایه مشخص نشده است، همچنین می‌توانید با استفاده از گزینه‌ی ویرایش، مقدار CVSS خود را اعمال کنید.