گزارش‌های شکار

فهرست آسیب‌پذیری‌های کشف شده

ترتیب
تاریخ ایجاد
تاریخ ایجاد
آخرین بروزرسانی
امتیاز
پرداختی
حساسیت
میدان
وضعیت

۲٬۱۸۳ گزارش

وضعیتنیازمند اطلاعات بیشتر
فعال
 • شکارچی
 • تاریخ ثبت
 • بروزرسانی
وضعیتبررسی میدان
فعال
 • شکارچی
 • تاریخ ثبت
 • بروزرسانی
وضعیتنیازمند اطلاعات بیشتر
فعال
 • شکارچی
 • تاریخ ثبت
 • بروزرسانی
وضعیتبررسی میدان
فعال
 • شکارچی
 • تاریخ ثبت
 • بروزرسانی
وضعیترد گزارش
بسته شده
 • شکارچی
 • تاریخ ثبت
 • بروزرسانی
وضعیترد گزارش
بسته شده
 • شکارچی
 • تاریخ ثبت
 • بروزرسانی
وضعیترد گزارش
بسته شده
 • شکارچی
 • تاریخ ثبت
 • بروزرسانی
وضعیتبررسی میدان
فعال
 • شکارچی
 • تاریخ ثبت
 • بروزرسانی
وضعیترد گزارش
بسته شده
 • شکارچی
 • تاریخ ثبت
 • بروزرسانی
وضعیترد گزارش
بسته شده
 • شکارچی
 • تاریخ ثبت
 • بروزرسانی
وضعیتتایید گزارش
بسته شده
 • شکارچی
 • تاریخ ثبت
 • بروزرسانی
وضعیترد گزارش
بسته شده
 • شکارچی
 • تاریخ ثبت
 • بروزرسانی
وضعیتتایید گزارش
بسته شده
وضعیتگزارش تکراری
بسته شده
 • شکارچی
 • تاریخ ثبت
 • بروزرسانی
وضعیترد گزارش
بسته شده
 • شکارچی
 • تاریخ ثبت
 • بروزرسانی
وضعیترد گزارش
بسته شده
 • شکارچی
 • تاریخ ثبت
 • بروزرسانی
وضعیترد گزارش
بسته شده
 • شکارچی
 • تاریخ ثبت
 • بروزرسانی
وضعیتتایید گزارش
بسته شده
 • شکارچی
 • تاریخ ثبت
 • بروزرسانی
وضعیترد گزارش
بسته شده
 • شکارچی
 • تاریخ ثبت
 • بروزرسانی
وضعیترد گزارش
بسته شده
 • شکارچی
 • تاریخ ثبت
 • بروزرسانی
وضعیتتایید گزارش
بسته شده
 • شکارچی
 • تاریخ ثبت
 • بروزرسانی
وضعیتتایید گزارش
بسته شده
 • شکارچی
 • تاریخ ثبت
 • بروزرسانی
وضعیتتایید گزارش
بسته شده
 • شکارچی
 • تاریخ ثبت
 • بروزرسانی
وضعیتبررسی میدان
فعال
 • شکارچی
 • تاریخ ثبت
 • بروزرسانی

در حال بارگذاری اطلاعات بیشتر...