گزارش‌های شکار

مرتب‌سازی براساسترتیب
تاریخ ایجاد
تاریخ ایجاد
امتیاز
پرداختی
حساسیت
میدان
وضعیت
فیلتر
شکارچیگزارشهدفوضعیتتاریخ

«عنوان مخفی»

بررسی تیم داوریفعال

«عنوان مخفی»

بازبینی مجدد تیم داوریفعال

«عنوان مخفی»

بررسی تیم داوریفعال

«عنوان مخفی»

بررسی میدانفعال

«عنوان مخفی»

بررسی میدانفعال

«عنوان مخفی»

گزارش تکراریبسته شده

«عنوان مخفی»

گزارش تکراریبسته شده

«عنوان مخفی»

بررسی میدانفعال

«عنوان مخفی»

بررسی میدانفعال

«عنوان مخفی»

بررسی میدانفعال

«عنوان مخفی»

بررسی میدانفعال

«عنوان مخفی»

نیازمند اطلاعات بیشترفعال

«عنوان مخفی»

تایید گزارشبسته شده

«عنوان مخفی»

گزارش تکراریبسته شده

«عنوان مخفی»

ارزیابی نهاییفعال

«عنوان مخفی»

ارزیابی نهاییفعال

«عنوان مخفی»

رد گزارشبسته شده

«عنوان مخفی»

بررسی میدانفعال

«عنوان مخفی»

رد گزارشبسته شده

«عنوان مخفی»

رد گزارشبسته شده

«عنوان مخفی»

ارزیابی نهاییفعال

«عنوان مخفی»

ارزیابی نهاییفعال

«عنوان مخفی»

گزارش تکراریبسته شده

«عنوان مخفی»

ارزیابی نهاییفعال

«عنوان مخفی»

ارزیابی نهاییفعال

«عنوان مخفی»

ارزیابی نهاییفعال

«عنوان مخفی»

ارزیابی نهاییفعال

«عنوان مخفی»

ارزیابی نهاییفعال

«عنوان مخفی»

ارزیابی نهاییفعال

«عنوان مخفی»

ارزیابی نهاییفعال

«عنوان مخفی»

ارزیابی نهاییفعال

«عنوان مخفی»

ارزیابی نهاییفعال

«عنوان مخفی»

ارزیابی نهاییفعال

«عنوان مخفی»

گزارش تکراریبسته شده

«عنوان مخفی»

گزارش تکراریبسته شده

«عنوان مخفی»

رد گزارشبسته شده

در حال بارگذاری اطلاعات بیشتر...

وضعیت فرآیند بررسی گزارش

همه موارد
همه موارد
بررسی اولیه
بازبینی مجدد
اسپم
بررسی تیم داوری
بررسی میدان
ارزیابی نهایی
پایان گزارش

حساسیت گزارش

بی تاثیر
پایین
متوسط
بالا
بحرانی

وضعیت افشای گزارش

افشا نشده
افشا شده

وضعیت رفع آسیب پذیری

رفع نشده
رفع شده
خروج از فیلتر‌ها