گزارش‌های شکار

مرتب‌سازی براساسترتیب
تاریخ ایجاد
تاریخ ایجاد
امتیاز
پرداختی
حساسیت
میدان
وضعیت
فیلتر
شکارچیعنوانمیدانحساسیتوضعیتتاریخ

«عنوان مخفی»

«مشاهده جزئیات»

بررسی میدانفعال

«عنوان مخفی»

«مشاهده جزئیات»

نیازمند اطلاعات بیشترفعال

«عنوان مخفی»

«مشاهده جزئیات»

بررسی میدانفعال

«عنوان مخفی»

«مشاهده جزئیات»

نیازمند اطلاعات بیشترفعال

«عنوان مخفی»

«مشاهده جزئیات»

نیازمند اطلاعات بیشترفعال

«عنوان مخفی»

«مشاهده جزئیات»

نیازمند اطلاعات بیشترفعال

«عنوان مخفی»

«مشاهده جزئیات»

بررسی میدانفعال

«عنوان مخفی»

«مشاهده جزئیات»

بررسی میدانفعال

«عنوان مخفی»

«مشاهده جزئیات»

رد گزارشبسته شده

«عنوان مخفی»

«مشاهده جزئیات»

نیازمند اطلاعات بیشترفعال

«عنوان مخفی»

«مشاهده جزئیات»

بررسی میدانفعال

«عنوان مخفی»

«مشاهده جزئیات»

نیازمند اطلاعات بیشترفعال

«عنوان مخفی»

«مشاهده جزئیات»

رد گزارشبسته شده

«عنوان مخفی»

«مشاهده جزئیات»

بررسی میدانفعال

«عنوان مخفی»

«مشاهده جزئیات»

بررسی میدانفعال

«عنوان مخفی»

«مشاهده جزئیات»

بررسی میدانفعال

«عنوان مخفی»

«مشاهده جزئیات»

نیازمند اطلاعات بیشترفعال

«عنوان مخفی»

«مشاهده جزئیات»

بررسی میدانفعال

«عنوان مخفی»

«مشاهده جزئیات»

بررسی میدانفعال

«عنوان مخفی»

«مشاهده جزئیات»

بررسی میدانفعال

«عنوان مخفی»

«مشاهده جزئیات»

نیازمند اطلاعات بیشترفعال

«عنوان مخفی»

«مشاهده جزئیات»

بررسی میدانفعال

«عنوان مخفی»

«مشاهده جزئیات»

نیازمند اطلاعات بیشترفعال

«عنوان مخفی»

«مشاهده جزئیات»

بررسی میدانفعال

«عنوان مخفی»

«مشاهده جزئیات»

نیازمند اطلاعات بیشترفعال

«عنوان مخفی»

«مشاهده جزئیات»

بررسی میدانفعال

«عنوان مخفی»

«مشاهده جزئیات»

بررسی میدانفعال

«عنوان مخفی»

«مشاهده جزئیات»

بررسی میدانفعال

«عنوان مخفی»

«مشاهده جزئیات»

بررسی میدانفعال

«عنوان مخفی»

«مشاهده جزئیات»

بازبینی مجدد تیم داوریفعال

«عنوان مخفی»

«مشاهده جزئیات»

بررسی میدانفعال

«عنوان مخفی»

«مشاهده جزئیات»

گزارش تکراریبسته شده

«عنوان مخفی»

«مشاهده جزئیات»

نیازمند اطلاعات بیشترفعال

«عنوان مخفی»

«مشاهده جزئیات»

گزارش تکراریبسته شده

«عنوان مخفی»

«مشاهده جزئیات»

بازبینی مجدد تیم داوریفعال

«عنوان مخفی»

«مشاهده جزئیات»

بررسی میدانفعال

در حال بارگذاری اطلاعات بیشتر...

وضعیت فرآیند بررسی گزارش

همه موارد
همه موارد
بررسی اولیه
بازبینی مجدد
اسپم
بررسی تیم داوری
بررسی میدان
ارزیابی نهایی
پایان گزارش

حساسیت گزارش

بی تاثیر
پایین
متوسط
بالا
بحرانی

وضعیت افشای گزارش

افشا نشده
افشا شده

وضعیت رفع آسیب پذیری

رفع نشده
رفع شده
خروج از فیلتر‌ها