گزارش‌های شکار

مرتب‌سازی براساسترتیب
تاریخ ایجاد
تاریخ ایجاد
امتیاز
جایزه
حساسیت
میدان
وضعیت
فیلتر
شکارچیعنوانمیدانحساسیتوضعیتتاریخ

«عنوان مخفی»

«مشاهده جزئیات»
رد گزارش

«عنوان مخفی»

«مشاهده جزئیات»
بررسی توسط میدان

«عنوان مخفی»

«مشاهده جزئیات»
رد گزارش

«عنوان مخفی»

«مشاهده جزئیات»
رد گزارش

«عنوان مخفی»

«مشاهده جزئیات»
بررسی توسط میدان

«عنوان مخفی»

«مشاهده جزئیات»
تجدید نظر

«عنوان مخفی»

«مشاهده جزئیات»
بازبینی مجدد

«عنوان مخفی»

«مشاهده جزئیات»
رد گزارش

«عنوان مخفی»

«مشاهده جزئیات»
رد گزارش

«عنوان مخفی»

«مشاهده جزئیات»
نیازمند اطلاعات بیشتر

وضعیت فرآیند بررسی گزارش

همه موارد
همه موارد
بررسی اولیه
بازبینی مجدد
اسپم
بررسی توسط تیم داوری
بررسی توسط میدان
ارزیابی نهایی
پایان گزارش

حساسیت گزارش

بی تاثیر
پایین
متوسط
بالا
بحرانی

وضعیت افشای گزارش

افشا نشده
افشا شده

وضعیت رفع آسیب پذیری

رفع نشده
رفع شده
خروج از فیلتر‌ها