گزارش‌های شکار

مرتب‌سازی براساسترتیب
تاریخ ایجاد
تاریخ ایجاد
امتیاز
پرداختی
حساسیت
میدان
وضعیت
فیلتر
شکارچیگزارشهدفوضعیتتاریخ ثبت گزارش

«عنوان مخفی»

نیازمند اطلاعات بیشترفعال

«عنوان مخفی»

بازبینی مجدد تیم داوریفعال

«عنوان مخفی»

بررسی تیم داوریفعال

«عنوان مخفی»

بررسی تیم داوریفعال

«عنوان مخفی»

بررسی میدانفعال

«عنوان مخفی»

گزارش تکراریبسته شده

«عنوان مخفی»

بررسی میدانفعال

«عنوان مخفی»

رد گزارشبسته شده

«عنوان مخفی»

رد گزارشبسته شده

«عنوان مخفی»

نیازمند اطلاعات بیشترفعال

«عنوان مخفی»

رد گزارشبسته شده

«عنوان مخفی»

رد گزارشبسته شده

«عنوان مخفی»

رد گزارشبسته شده

«عنوان مخفی»

گزارش تکراریبسته شده

«عنوان مخفی»

گزارش تکراریبسته شده

«عنوان مخفی»

نیازمند اطلاعات بیشترفعال

«عنوان مخفی»

گزارش تکراریبسته شده

«عنوان مخفی»

نیازمند اطلاعات بیشترفعال

«عنوان مخفی»

نیازمند اطلاعات بیشترفعال

«عنوان مخفی»

گزارش تکراریبسته شده

«عنوان مخفی»

بررسی میدانفعال

«عنوان مخفی»

رد گزارشبسته شده

«عنوان مخفی»

نیازمند اطلاعات بیشترفعال

«عنوان مخفی»

بررسی میدانفعال

«عنوان مخفی»

ارزیابی نهاییفعال

«عنوان مخفی»

رد گزارشبسته شده

«عنوان مخفی»

رد گزارشبسته شده

«عنوان مخفی»

بررسی میدانفعال

«عنوان مخفی»

بازبینی مجدد تیم داوریفعال

«عنوان مخفی»

تایید گزارشبسته شده

«عنوان مخفی»

تایید گزارشبسته شده

«عنوان مخفی»

رد گزارشبسته شده

«عنوان مخفی»

نیازمند اطلاعات بیشترفعال

«عنوان مخفی»

نیازمند اطلاعات بیشترفعال

«عنوان مخفی»

رد گزارشبسته شده

«عنوان مخفی»

رد گزارشبسته شده

در حال بارگذاری اطلاعات بیشتر...

وضعیت فرآیند بررسی گزارش

همه موارد
همه موارد
بررسی اولیه
بررسی تیم داوری
بررسی میدان
نیازمند اطلاعات بیشتر
بازبینی مجدد تیم داوری
ارزیابی نهایی
گزارش تکراری
رد گزارش - گزارش ناقص
تایید گزارش
اسپم

حساسیت گزارش

بی تاثیر
پایین
متوسط
بالا
بحرانی

وضعیت افشای گزارش

افشا نشده
افشا شده

وضعیت رفع آسیب پذیری

رفع نشده
رفع شده
خروج از فیلتر‌ها