مرتب‌سازی براساسترتیب
شروع فعالیت
شروع فعالیت
گزارشات دریافتی
مبلغ پرداختی
رتبه
فیلتر

۰ تومان پرداختی

۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان پرداختی

۱,۲۵۰,۰۰۰ تومان پرداختی

۰ تومان پرداختی

۰ تومان پرداختی

۴۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان پرداختی

۱۰,۴۵۰,۰۰۰ تومان پرداختی

۵,۳۵۰,۰۰۰ تومان پرداختی

۲۱,۰۴۰,۰۰۰ تومان پرداختی

۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان پرداختی

۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان پرداختی

۰ تومان پرداختی

۰ تومان پرداختی

۰ تومان پرداختی

۰ تومان پرداختی

۰ تومان پرداختی

۲,۴۰۰,۰۰۰ تومان پرداختی

۶,۲۵۰,۰۰۰ تومان پرداختی

۰ تومان پرداختی

وضعیت میدان

فعال
غیرفعال

نوع میدان

وب
برنامه‌های کاربردی
برنامه‌های موبایل
سخت‌افزار
سایر
خروج از فیلتر‌ها