مرتب‌سازی براساسترتیب
شروع فعالیت
شروع فعالیت
گزارشات دریافتی
مبلغ پرداختی
رتبه
فیلتر

۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال پرداختی

۸۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال پرداختی

۶۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال پرداختی

۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال پرداختی

۳۸,۵۰۰,۰۰۰ ریال پرداختی

۱۷۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال پرداختی

۸۷,۰۰۰,۰۰۰ ریال پرداختی

۱۶۹,۰۰۰,۰۰۰ ریال پرداختی

۲۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال پرداختی

۳۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال پرداختی

۶۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال پرداختی

۸۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال پرداختی

۷۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال پرداختی

۵۷۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال پرداختی

۱۰۵,۵۰۰,۰۰۰ ریال پرداختی

۳۷,۵۰۰,۰۰۰ ریال پرداختی

۰ ریال پرداختی

۷۸۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال پرداختی

۱۰۴,۵۰۰,۰۰۰ ریال پرداختی

۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال پرداختی

۲۲۵,۴۰۰,۰۰۰ ریال پرداختی

۲۴۹,۵۰۰,۰۰۰ ریال پرداختی

۱۱۷,۵۰۰,۰۰۰ ریال پرداختی

۰ ریال پرداختی

۰ ریال پرداختی

۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال پرداختی

۴۷,۰۰۰,۰۰۰ ریال پرداختی

۰ ریال پرداختی

۲۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال پرداختی

۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال پرداختی

۰ ریال پرداختی

وضعیت میدان

فعال
غیرفعال

نوع میدان

وب
برنامه‌های کاربردی
برنامه‌های موبایل
سخت‌افزار
سایر
خروج از فیلتر‌ها