فهرست اهداف

مرتب‌سازی براساسترتیب
تاریخ ایجاد
تاریخ ایجاد
نوع
جایزه
حساسیت
میدان
وضعیت
دسترسی
فیلتر
عنوان هدفمیداننوعجایزه «تومان»زمان باقی‌ماندهگزارش‌ها
۱
وب۵۰۰,۰۰۰ تا ۲,۵۰۰,۰۰۰

فعال

۴
۲
برنامه‌های موبایل۵۰۰,۰۰۰ تا ۸,۵۰۰,۰۰۰

فعال

۵
۳
وب۱,۵۰۰,۰۰۰ تا ۲۱,۵۰۰,۰۰۰

فعال

۱۱

نوع هدف

وب
برنامه‌های کاربردی
برنامه‌های موبایل
سخت‌افزار
سایر

وضعیت

فعال
غیرفعال
خروج از فیلتر‌ها