فهرست اهداف

مرتب‌سازی براساسترتیب
تاریخ ایجاد
تاریخ ایجاد
نوع
پرداختی
حساسیت
میدان
وضعیت
دسترسی
فیلتر
عنوان هدفمیداننوعپرداختی «تومان»زمان باقی‌ماندهگزارش‌ها
۱
وب

از ۰تا ۵۰۰,۰۰۰

فعال

۱
۲
وب

از ۵۰۰,۰۰۰تا ۲,۵۰۰,۰۰۰

فعال

۴
۳
برنامه‌های موبایل

از ۵۰۰,۰۰۰تا ۸,۵۰۰,۰۰۰

فعال

۵
۴
وب

از ۱,۵۰۰,۰۰۰تا ۲۱,۵۰۰,۰۰۰

فعال

۱۱

نوع هدف

وب
برنامه‌های کاربردی
برنامه‌های موبایل
سخت‌افزار
سایر

وضعیت

فعال
غیرفعال
خروج از فیلتر‌ها