گزارش سالانهگزارش سالانه‌ی پلتفرم باگ‌بانتی راورو منتشر شد.دانلود فایل گزارش
شکارچی‌ها

فهرست شکارچیان راورو

ترتیب
امتیاز
امتیاز
دریافتی
تشکر‌ها
شکار‌ها

۳٬۶۲۵ شکارچی

رتبه۱
امتیاز۱٬۳۰۵
خبرهخبرهنامور کارآگاه کارآزمودهکارآگاه زبردستمیرشکار	نامورزبردستمیرشکار	نامور
 • گزارش‌های موفق
  ۵۸٪(۹۶/۱۶۵)
 • میزان دریافتی
  ۳,۹۶۸,۳۳۰,۰۰۰ریال
رتبه۲
امتیاز۱٬۱۷۹
خبرهکارآگاه زبردستنامورمیرشکار	 کارآگاه کارآزمودهنامورمیرشکار	کارآگاه کارآزموده میرشکارنامور
 • گزارش‌های موفق
  ۶۹٪(۱۰۷/۱۵۶)
 • میزان دریافتی
  ۹۱۵,۵۰۰,۰۰۰ریال
رتبه۳
امتیاز۱٬۰۶۶
خبرهخبرهخبرهنامورمیرشکارکارآگاه زبردستکارآگاه کارآزموده شهیر کارآگاه کارآزمودهمیرشکار
 • گزارش‌های موفق
  ۸۷٪(۹۲/۱۰۶)
 • میزان دریافتی
  ۸۵۲,۵۰۰,۰۰۰ریال
رتبه۴
امتیاز۷۸۲
خبرهخبرهکارآگاه کارآزمودهزبردستنامورمیرشکارکارآگاه کار آزمودهکارآگاه کارآزموده نامورکارآگاه کارآزموده
 • گزارش‌های موفق
  ۵۲٪(۸۲/۱۵۹)
 • میزان دریافتی
  ۱,۳۹۲,۰۰۰,۰۰۰ریال
رتبه۵
امتیاز۷۲۴
میرشکارکارآگاه زبردستنامورزبردستمیرشکار	کارآگاه کارآزموده میرشکارنامورمیرشکار
 • گزارش‌های موفق
  ۶۷٪(۶۸/۱۰۲)
 • میزان دریافتی
  ۵۳۹,۰۰۰,۰۰۰ریال
رتبه۶
امتیاز۵۴۲
خبرهخبرهخبرهنامورزبردستمیرشکار	شهیرشهیرنامورکارآگاه کارآزموده
 • گزارش‌های موفق
  ۶۴٪(۵۱/۸۰)
 • میزان دریافتی
  ۱,۸۱۳,۵۰۰,۰۰۰ریال
رتبه۷
امتیاز۵۴۰
خبرهکارآگاه کارآزمودهکارآگاه کار آزموده کارآگاه کارآزمودهمیرشکار	کارآگاه کارآزموده کارآگاه کارآزموده
 • گزارش‌های موفق
  ۴۶٪(۶۸/۱۴۸)
 • میزان دریافتی
  ۱۴۹,۰۰۰,۰۰۰ریال
رتبه۸
امتیاز۵۲۵
خبرهکارآگاه کارآزموده نامورمیرشکارکارآگاه کارآزمودهویرا
 • گزارش‌های موفق
  ۶۸٪(۵۴/۷۹)
 • میزان دریافتی
  ۱,۰۰۴,۸۰۰,۰۰۰ریال
رتبه۹
امتیاز۵۲۱
خبرهخبرهکارآگاه کارآزموده میرشکار	نامورمیرشکارکارآگاه کارآزموده نامورکارآگاه زبردستشهیر
 • گزارش‌های موفق
  ۶۹٪(۵۷/۸۳)
 • میزان دریافتی
  ۸۳۲,۳۳۰,۰۰۰ریال
رتبه۱۰
امتیاز۴۸۴
خبرهخبرهشهیرزبردست	نامورزبردستنامورزبردستمیرشکار	شهیر
 • گزارش‌های موفق
  ۹۳٪(۲۷/۲۹)
 • میزان دریافتی
  ۶۲۵,۵۰۰,۰۰۰ریال
رتبه۱۱
امتیاز۴۷۸
خبرهکارآگاه کار آزموده کارآگاه کارآزمودهویرا
 • گزارش‌های موفق
  ۵۵٪(۴۴/۸۰)
 • میزان دریافتی
  ۲۵۱,۵۰۰,۰۰۰ریال
رتبه۱۲
امتیاز۴۷۲
خبرهخبرهمیرشکارنامورمیرشکار	 کارآگاه کارآزموده
 • گزارش‌های موفق
  ۶۸٪(۴۱/۶۰)
 • میزان دریافتی
  ۲۷۰,۳۳۰,۰۰۰ریال
رتبه۱۳
امتیاز۴۰۲
خبرهمیرشکار	میرشکارمیرشکار
 • گزارش‌های موفق
  ۶۰٪(۳۶/۶۰)
 • میزان دریافتی
  ۳۱۸,۰۰۰,۰۰۰ریال
رتبه۱۴
امتیاز۳۶۲
خبرهخبرهکارآگاه کارآزمودهکارآگاه کار آزموده کارآگاه کارآزموده
 • گزارش‌های موفق
  ۵۱٪(۳۷/۷۲)
 • میزان دریافتی
  ۸۵,۸۳۰,۰۰۰ریال
رتبه۱۵
امتیاز۳۳۳
خبره
 • گزارش‌های موفق
  ۵۳٪(۳۱/۵۹)
 • میزان دریافتی
  ۲۲۸,۳۳۰,۰۰۰ریال
رتبه۱۶
امتیاز۳۳۰
خبره کارآگاه کارآزمودهکارآگاه زبردستنامورمیرشکار
 • گزارش‌های موفق
  ۷۱٪(۲۴/۳۴)
 • میزان دریافتی
  ۲۴۴,۵۰۰,۰۰۰ریال
رتبه۱۷
امتیاز۲۸۱
خبرهخبره کارآگاه کارآزموده
 • گزارش‌های موفق
  ۲۹٪(۲۹/۱۰۰)
 • میزان دریافتی
  ۴۱۴,۰۰۰,۰۰۰ریال
رتبه۱۸
امتیاز۲۷۲
شهیرنامورزبردستشهیرزبردستویرا
 • گزارش‌های موفق
  ۸۳٪(۲۵/۳۰)
 • میزان دریافتی
  ۴۴۶,۰۰۰,۰۰۰ریال
رتبه۱۹
امتیاز۲۷۰
خبرهخبرهکارآگاه زبردستکارآگاه کارآزمودهشهیرویرا
 • گزارش‌های موفق
  ۵۶٪(۳۶/۶۴)
 • میزان دریافتی
  ۲۴۷,۰۰۰,۰۰۰ریال
رتبه۲۰
امتیاز۲۶۷
خبرهکارآگاه کارآزموده کارآگاه زبردستکارآگاه کار آزموده
 • گزارش‌های موفق
  ۳۴٪(۲۹/۸۵)
 • میزان دریافتی
  ۴۲۶,۳۳۰,۰۰۰ریال
رتبه۲۱
امتیاز۲۶۰
کارآگاه کار آزمودهمیرشکار	 کارآگاه کارآزمودهکارآگاه کارآزموده شهیر
 • گزارش‌های موفق
  ۴۶٪(۳۱/۶۷)
 • میزان دریافتی
  ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ریال
رتبه۲۲
امتیاز۲۴۲
خبرهچیره دست کارآگاه کارآزمودهکارآگاه کار آزموده
 • گزارش‌های موفق
  ۴۹٪(۲۶/۵۳)
 • میزان دریافتی
  ۲۸۷,۰۰۰,۰۰۰ریال
رتبه۲۳
امتیاز۲۱۸
شهیرمیرشکار
 • گزارش‌های موفق
  ۱۰۰٪(۱۲/۱۲)
 • میزان دریافتی
  ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ریال
رتبه۲۴
امتیاز۲۰۸
خبرهخبرهخبرهچیره دست
 • گزارش‌های موفق
  ۷۰٪(۱۶/۲۳)
 • میزان دریافتی
  ۶۹,۰۰۰,۰۰۰ریال
رتبه۲۵
امتیاز۲۰۲
خبرهمیرشکارکارآگاه زبردست
 • گزارش‌های موفق
  ۵۸٪(۱۹/۳۳)
 • میزان دریافتی
  ۹۴,۳۳۰,۰۰۰ریال
رتبه۲۶
امتیاز۱۹۴
کارآگاه کارآزموده
 • گزارش‌های موفق
  ۵۴٪(۱۵/۲۸)
 • میزان دریافتی
  ۲۴۹,۰۰۰,۰۰۰ریال
رتبه۲۷
امتیاز۱۶۸
 • گزارش‌های موفق
  ۷۰٪(۱۴/۲۰)
 • میزان دریافتی
  ۲۳۹,۰۰۰,۰۰۰ریال
رتبه۲۸
امتیاز۱۵۸
نامورزبردستمیرشکار	شهیرویرا
 • گزارش‌های موفق
  ۹۲٪(۱۱/۱۲)
 • میزان دریافتی
  ۵۱۳,۵۰۰,۰۰۰ریال
رتبه۲۹
امتیاز۱۴۴
 • گزارش‌های موفق
  ۴۲٪(۱۱/۲۶)
 • میزان دریافتی
  ۴۳,۰۰۰,۰۰۰ریال
رتبه۳۰
امتیاز۱۴۲
 • گزارش‌های موفق
  ۳۹٪(۱۶/۴۱)
 • میزان دریافتی
  ۳۱۱,۰۰۰,۰۰۰ریال
رتبه۳۱
امتیاز۱۳۹
ویرا
 • گزارش‌های موفق
  ۶۹٪(۹/۱۳)
 • میزان دریافتی
  ۳۸۹,۰۰۰,۰۰۰ریال
رتبه۳۲
امتیاز۱۳۵
خبرهویراشهیرویرا
 • گزارش‌های موفق
  ۴۲٪(۱۳/۳۱)
 • میزان دریافتی
  ۱۰۰,۵۰۰,۰۰۰ریال
رتبه۳۳
امتیاز۱۲۸
خبرهخبرهنامورشهیرنامورشهیر
 • گزارش‌های موفق
  ۷۳٪(۸/۱۱)
 • میزان دریافتی
  ۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰ریال
رتبه۳۴
امتیاز۱۲۴
خبرهکارآگاه کار آزموده
 • گزارش‌های موفق
  ۳۸٪(۱۴/۳۷)
 • میزان دریافتی
  ۸۲,۰۰۰,۰۰۰ریال
رتبه۳۵
امتیاز۱۲۳
میرشکارویرا
 • گزارش‌های موفق
  ۵۲٪(۱۱/۲۱)
 • میزان دریافتی
  ۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰ریال
رتبه۳۶
امتیاز۱۲۰
میرشکار
 • گزارش‌های موفق
  ۲۳٪(۱۰/۴۳)
 • میزان دریافتی
  ۴۲,۵۰۰,۰۰۰ریال

در حال بارگذاری اطلاعات بیشتر...