شکارچی‌ها

فهرست شکارچیان راورو

ترتیب
امتیاز
امتیاز
دریافتی
تشکر‌ها
شکار‌ها

۴٬۰۱۰ شکارچی

رتبه۱
امتیاز۱٬۷۱۴
خبرهخبرهنامور کارآگاه کارآزمودهکارآگاه زبردستمیرشکار	نامورزبردستمیرشکار	نامور
 • گزارش‌های موفق
  ۶۸٪(۱۲۱/۱۷۷)
 • میزان دریافتی
  ۶۷۷,۹۳۳,۰۰۰تومان
رتبه۲
امتیاز۱٬۴۰۸
خبرهکارآگاه زبردستنامورمیرشکار	 کارآگاه کارآزمودهنامورمیرشکار	کارآگاه کارآزموده میرشکارنامور
 • گزارش‌های موفق
  ۷۰٪(۱۲۱/۱۷۲)
 • میزان دریافتی
  ۱۹۳,۳۵۰,۰۰۰تومان
رتبه۳
امتیاز۱٬۱۳۰
خبرهخبرهخبرهنامورمیرشکارکارآگاه زبردستکارآگاه کارآزموده شهیر کارآگاه کارآزمودهمیرشکار
 • گزارش‌های موفق
  ۸۹٪(۹۶/۱۰۸)
 • میزان دریافتی
  ۱۳۸,۲۵۰,۰۰۰تومان
رتبه۴
امتیاز۸۷۲
خبرهخبرهکارآگاه کارآزمودهزبردستنامورمیرشکارکارآگاه کار آزمودهکارآگاه کارآزموده نامورکارآگاه کارآزموده
 • گزارش‌های موفق
  ۵۳٪(۸۹/۱۶۷)
 • میزان دریافتی
  ۱۷۱,۸۰۰,۰۰۰تومان
رتبه۵
امتیاز۷۸۳
خبرهخبرهخبرهنامورزبردستمیرشکار	شهیرشهیرنامورکارآگاه کارآزموده
 • گزارش‌های موفق
  ۷۰٪(۷۰/۱۰۰)
 • میزان دریافتی
  ۲۹۶,۷۵۰,۰۰۰تومان
رتبه۶
امتیاز۷۶۶
خبرهخبره کارآگاه کارآزموده
 • گزارش‌های موفق
  ۶۱٪(۶۱/۱۰۰)
 • میزان دریافتی
  ۲۷۷,۴۰۰,۰۰۰تومان
رتبه۷
امتیاز۷۲۴
میرشکارکارآگاه زبردستنامورزبردستمیرشکار	کارآگاه کارآزموده میرشکارنامورمیرشکار
 • گزارش‌های موفق
  ۶۷٪(۶۸/۱۰۲)
 • میزان دریافتی
  ۵۳,۹۰۰,۰۰۰تومان
رتبه۸
امتیاز۶۲۹
خبرهکارآگاه کارآزموده نامورمیرشکارکارآگاه کارآزمودهویرا
 • گزارش‌های موفق
  ۷۲٪(۶۱/۸۵)
 • میزان دریافتی
  ۱۳۹,۶۸۰,۰۰۰تومان
رتبه۹
امتیاز۵۴۰
خبرهکارآگاه کارآزمودهکارآگاه کار آزموده کارآگاه کارآزمودهمیرشکار	کارآگاه کارآزموده کارآگاه کارآزموده
 • گزارش‌های موفق
  ۴۶٪(۶۸/۱۴۸)
 • میزان دریافتی
  ۱۴,۹۰۰,۰۰۰تومان
رتبه۱۰
امتیاز۵۲۱
خبرهخبرهکارآگاه کارآزموده میرشکار	نامورمیرشکارکارآگاه کارآزموده نامورکارآگاه زبردستشهیر
 • گزارش‌های موفق
  ۶۹٪(۵۷/۸۳)
 • میزان دریافتی
  ۸۳,۲۳۳,۰۰۰تومان
رتبه۱۱
امتیاز۴۸۴
خبرهخبرهشهیرزبردست	نامورزبردستنامورزبردستمیرشکار	شهیر
 • گزارش‌های موفق
  ۹۳٪(۲۷/۲۹)
 • میزان دریافتی
  ۶۲,۵۵۰,۰۰۰تومان
رتبه۱۲
امتیاز۴۷۸
خبرهکارآگاه کار آزموده کارآگاه کارآزمودهویرا
 • گزارش‌های موفق
  ۵۵٪(۴۴/۸۰)
 • میزان دریافتی
  ۲۵,۱۵۰,۰۰۰تومان
رتبه۱۳
امتیاز۴۷۲
خبرهخبرهمیرشکارنامورمیرشکار	 کارآگاه کارآزموده
 • گزارش‌های موفق
  ۶۸٪(۴۱/۶۰)
 • میزان دریافتی
  ۲۷,۰۳۳,۰۰۰تومان
رتبه۱۴
امتیاز۴۲۶
خبرهکارآگاه کارآزموده کارآگاه زبردستکارآگاه کار آزموده
 • گزارش‌های موفق
  ۴۵٪(۳۹/۸۷)
 • میزان دریافتی
  ۱۱۷,۶۳۳,۰۰۰تومان
رتبه۱۵
امتیاز۴۰۲
خبرهمیرشکار	میرشکارمیرشکار
 • گزارش‌های موفق
  ۶۰٪(۳۶/۶۰)
 • میزان دریافتی
  ۳۱,۸۰۰,۰۰۰تومان
رتبه۱۶
امتیاز۳۶۵
خبره
 • گزارش‌های موفق
  ۵۶٪(۳۳/۵۹)
 • میزان دریافتی
  ۵۸,۸۳۳,۰۰۰تومان
رتبه۱۷
امتیاز۳۶۲
خبرهخبرهکارآگاه کارآزمودهکارآگاه کار آزموده کارآگاه کارآزموده
 • گزارش‌های موفق
  ۵۱٪(۳۷/۷۲)
 • میزان دریافتی
  ۸,۵۸۳,۰۰۰تومان
رتبه۱۸
امتیاز۳۳۰
خبره کارآگاه کارآزمودهکارآگاه زبردستنامورمیرشکار
 • گزارش‌های موفق
  ۷۱٪(۲۴/۳۴)
 • میزان دریافتی
  ۲۴,۴۵۰,۰۰۰تومان
رتبه۱۹
امتیاز۳۲۴
خبرهخبرهکارآگاه زبردستکارآگاه کارآزمودهشهیرویرا
 • گزارش‌های موفق
  ۶۱٪(۴۰/۶۶)
 • میزان دریافتی
  ۵۸,۷۰۰,۰۰۰تومان
رتبه۲۰
امتیاز۲۹۶
 • گزارش‌های موفق
  ۵۴٪(۲۶/۴۸)
 • میزان دریافتی
  ۱۴۰,۵۰۰,۰۰۰تومان
رتبه۲۱
امتیاز۲۷۲
شهیرنامورزبردستشهیرزبردستویرا
 • گزارش‌های موفق
  ۸۳٪(۲۵/۳۰)
 • میزان دریافتی
  ۴۴,۶۰۰,۰۰۰تومان
رتبه۲۲
امتیاز۲۶۰
کارآگاه کار آزمودهمیرشکار	 کارآگاه کارآزمودهکارآگاه کارآزموده شهیر
 • گزارش‌های موفق
  ۴۶٪(۳۱/۶۷)
 • میزان دریافتی
  ۸,۵۰۰,۰۰۰تومان
رتبه۲۳
امتیاز۲۴۳
 • گزارش‌های موفق
  ۴۶٪(۲۷/۵۹)
 • میزان دریافتی
  ۶۸,۶۰۰,۰۰۰تومان
رتبه۲۴
امتیاز۲۴۲
خبرهچیره دست کارآگاه کارآزمودهکارآگاه کار آزموده
 • گزارش‌های موفق
  ۴۹٪(۲۶/۵۳)
 • میزان دریافتی
  ۲۸,۷۰۰,۰۰۰تومان
رتبه۲۵
امتیاز۲۱۹
 • گزارش‌های موفق
  ۸۵٪(۱۷/۲۰)
 • میزان دریافتی
  ۲۶,۴۰۰,۰۰۰تومان
رتبه۲۶
امتیاز۲۱۸
شهیرمیرشکار
 • گزارش‌های موفق
  ۱۰۰٪(۱۲/۱۲)
 • میزان دریافتی
  ۷,۰۰۰,۰۰۰تومان
رتبه۲۷
امتیاز۲۰۸
خبرهخبرهخبرهچیره دست
 • گزارش‌های موفق
  ۷۰٪(۱۶/۲۳)
 • میزان دریافتی
  ۶,۹۰۰,۰۰۰تومان
رتبه۲۸
امتیاز۲۰۲
خبرهمیرشکارکارآگاه زبردست
 • گزارش‌های موفق
  ۵۸٪(۱۹/۳۳)
 • میزان دریافتی
  ۹,۴۳۳,۰۰۰تومان
رتبه۲۹
امتیاز۱۹۴
کارآگاه کارآزموده
 • گزارش‌های موفق
  ۵۴٪(۱۵/۲۸)
 • میزان دریافتی
  ۲۴,۹۰۰,۰۰۰تومان
رتبه۳۰
امتیاز۱۹۳
کارآگاه کارآزموده
 • گزارش‌های موفق
  ۵۶٪(۱۴/۲۵)
 • میزان دریافتی
  ۱۰۵,۵۵۰,۰۰۰تومان
رتبه۳۱
امتیاز۱۷۵
میرشکارویرا
 • گزارش‌های موفق
  ۶۷٪(۱۴/۲۱)
 • میزان دریافتی
  ۵۴,۳۰۰,۰۰۰تومان
رتبه۳۲
امتیاز۱۵۸
نامورزبردستمیرشکار	شهیرویرا
 • گزارش‌های موفق
  ۹۲٪(۱۱/۱۲)
 • میزان دریافتی
  ۵۱,۳۵۰,۰۰۰تومان
رتبه۳۳
امتیاز۱۵۲
خبرهویراشهیرویرا
 • گزارش‌های موفق
  ۴۵٪(۱۴/۳۱)
 • میزان دریافتی
  ۱۴,۰۵۰,۰۰۰تومان
رتبه۳۴
امتیاز۱۴۴
 • گزارش‌های موفق
  ۴۲٪(۱۱/۲۶)
 • میزان دریافتی
  ۴,۳۰۰,۰۰۰تومان
رتبه۳۵
امتیاز۱۳۹
ویرا
 • گزارش‌های موفق
  ۶۹٪(۹/۱۳)
 • میزان دریافتی
  ۳۸,۹۰۰,۰۰۰تومان
رتبه۳۶
امتیاز۱۲۸
خبرهخبرهنامورشهیرنامورشهیر
 • گزارش‌های موفق
  ۷۳٪(۸/۱۱)
 • میزان دریافتی
  ۹۱,۰۰۰,۰۰۰تومان

در حال بارگذاری اطلاعات بیشتر...