شکارچی‌ها

فهرست شکارچیان راورو

ترتیب
امتیاز
امتیاز
دریافتی
تشکر‌ها
شکار‌ها

۱٬۸۳۶ شکارچی

رتبه۱
امتیاز۵۹۰
 • گزارش‌های موفق
  ۷۰٪(۱۳۶/۹۵)
 • میزان دریافتی
  ۴۲۰,۵۰۰,۰۰۰ریال
رتبه۲
امتیاز۵۰۵
 • گزارش‌های موفق
  ۹۰٪(۸۲/۷۴)
 • میزان دریافتی
  ۶۰۷,۵۰۰,۰۰۰ریال
رتبه۳
امتیاز۴۵۷
 • گزارش‌های موفق
  ۶۷٪(۱۰۳/۶۹)
 • میزان دریافتی
  ۲,۰۴۱,۳۳۰,۰۰۰ریال
رتبه۴
امتیاز۳۸۰
 • گزارش‌های موفق
  ۶۷٪(۱۰۰/۶۷)
 • میزان دریافتی
  ۵۳۹,۰۰۰,۰۰۰ریال
رتبه۵
امتیاز۲۶۶
 • گزارش‌های موفق
  ۵۲٪(۱۰۵/۵۵)
 • میزان دریافتی
  ۳۵۲,۰۰۰,۰۰۰ریال
رتبه۶
امتیاز۲۶۲
 • گزارش‌های موفق
  ۶۸٪(۸۰/۵۴)
 • میزان دریافتی
  ۵۷۲,۳۳۰,۰۰۰ریال
رتبه۷
امتیاز۲۴۷
 • گزارش‌های موفق
  ۴۷٪(۱۳۹/۶۵)
 • میزان دریافتی
  ۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰ریال
رتبه۸
امتیاز۲۴۰
 • گزارش‌های موفق
  ۹۳٪(۲۷/۲۵)
 • میزان دریافتی
  ۶۲۵,۵۰۰,۰۰۰ریال
رتبه۹
امتیاز۲۳۶
 • گزارش‌های موفق
  ۶۹٪(۵۸/۴۰)
 • میزان دریافتی
  ۲۷۰,۳۳۰,۰۰۰ریال
رتبه۱۰
امتیاز۲۲۹
 • گزارش‌های موفق
  ۵۱٪(۷۱/۳۶)
 • میزان دریافتی
  ۱۲۳,۵۰۰,۰۰۰ریال
رتبه۱۱
امتیاز۱۸۰
 • گزارش‌های موفق
  ۵۱٪(۷۱/۳۶)
 • میزان دریافتی
  ۸۵,۸۳۰,۰۰۰ریال
رتبه۱۲
امتیاز۱۵۳
 • گزارش‌های موفق
  ۸۳٪(۲۹/۲۴)
 • میزان دریافتی
  ۴۴۶,۰۰۰,۰۰۰ریال
رتبه۱۳
امتیاز۱۵۳
 • گزارش‌های موفق
  ۴۸٪(۶۳/۳۰)
 • میزان دریافتی
  ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ریال
رتبه۱۴
امتیاز۱۴۷
 • گزارش‌های موفق
  ۵۶٪(۵۰/۲۸)
 • میزان دریافتی
  ۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰ریال
رتبه۱۵
امتیاز۱۳۰
 • گزارش‌های موفق
  ۶۵٪(۲۶/۱۷)
 • میزان دریافتی
  ۱۸۹,۰۰۰,۰۰۰ریال
رتبه۱۶
امتیاز۱۲۰
میرشکارشهیرکارآگاه کارآزمودهپاسبان هفتهپاسبان ماهپاسبان فصلخبرهچیره‌دستماهرزبردستویراکارآگاه کارکشته
 • گزارش‌های موفق
  (۱۱/۰)
 • میزان دریافتی
  ۰ریال
رتبه۱۷
امتیاز۱۱۶
 • گزارش‌های موفق
  ۵۷٪(۳۷/۲۱)
 • میزان دریافتی
  ۹۰,۳۳۰,۰۰۰ریال
رتبه۱۸
امتیاز۱۰۹
 • گزارش‌های موفق
  ۱۰۰٪(۱۲/۱۲)
 • میزان دریافتی
  ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ریال
رتبه۱۹
امتیاز۱۰۴
 • گزارش‌های موفق
  ۵۴٪(۲۸/۱۵)
 • میزان دریافتی
  ۲۴۹,۰۰۰,۰۰۰ریال
رتبه۲۰
امتیاز۱۰۴
 • گزارش‌های موفق
  ۶۸٪(۲۲/۱۵)
 • میزان دریافتی
  ۶۴,۰۰۰,۰۰۰ریال
رتبه۲۱
امتیاز۱۰۴
 • گزارش‌های موفق
  ۵۹٪(۳۲/۱۹)
 • میزان دریافتی
  ۹۴,۳۳۰,۰۰۰ریال
رتبه۲۲
امتیاز۹۹
 • گزارش‌های موفق
  ۴۹٪(۴۷/۲۳)
 • میزان دریافتی
  ۱۰۱,۰۰۰,۰۰۰ریال
رتبه۲۳
امتیاز۸۱
 • گزارش‌های موفق
  ۷۵٪(۱۶/۱۲)
 • میزان دریافتی
  ۲۴۶,۳۳۰,۰۰۰ریال
رتبه۲۴
امتیاز۷۷
 • گزارش‌های موفق
  ۲۸٪(۳۹/۱۱)
 • میزان دریافتی
  ۱۲۶,۳۳۰,۰۰۰ریال
رتبه۲۵
امتیاز۷۵
 • گزارش‌های موفق
  ۴۰٪(۳۵/۱۴)
 • میزان دریافتی
  ۱۴۷,۰۰۰,۰۰۰ریال
رتبه۲۶
امتیاز۷۲
 • گزارش‌های موفق
  ۴۴٪(۲۵/۱۱)
 • میزان دریافتی
  ۴۳,۰۰۰,۰۰۰ریال
رتبه۲۷
امتیاز۶۲
 • گزارش‌های موفق
  ۳۸٪(۳۷/۱۴)
 • میزان دریافتی
  ۸۲,۰۰۰,۰۰۰ریال
رتبه۲۸
امتیاز۶۰
 • گزارش‌های موفق
  ۲۳٪(۴۳/۱۰)
 • میزان دریافتی
  ۴۲,۵۰۰,۰۰۰ریال
رتبه۲۹
امتیاز۵۳
 • گزارش‌های موفق
  ۵۴٪(۲۸/۱۵)
 • میزان دریافتی
  ۷۹,۰۰۰,۰۰۰ریال
رتبه۳۰
امتیاز۵۲
 • گزارش‌های موفق
  ۴۶٪(۲۴/۱۱)
 • میزان دریافتی
  ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ریال
رتبه۳۱
امتیاز۵۱
 • گزارش‌های موفق
  ۵۶٪(۱۸/۱۰)
 • میزان دریافتی
  ۷۳,۰۰۰,۰۰۰ریال
رتبه۳۲
امتیاز۴۶
 • گزارش‌های موفق
  ۸۷٪(۱۵/۱۳)
 • میزان دریافتی
  ۲۲,۰۰۰,۰۰۰ریال
رتبه۳۳
امتیاز۴۶
 • گزارش‌های موفق
  ۸۵٪(۱۳/۱۱)
 • میزان دریافتی
  ۳۲,۵۰۰,۰۰۰ریال
رتبه۳۴
امتیاز۴۳
 • گزارش‌های موفق
  ۸۶٪(۷/۶)
 • میزان دریافتی
  ۱۳۳,۵۰۰,۰۰۰ریال
رتبه۳۵
امتیاز۴۲
 • گزارش‌های موفق
  ۴۰٪(۱۵/۶)
 • میزان دریافتی
  ۸۹,۰۰۰,۰۰۰ریال
رتبه۳۶
امتیاز۴۱
 • گزارش‌های موفق
  ۲۶٪(۴۷/۱۲)
 • میزان دریافتی
  ۴۳,۳۳۰,۰۰۰ریال

در حال بارگذاری اطلاعات بیشتر...