فهرست اهداف

فهرست اهداف فعال

ترتیب
آخرین بروزرسانی
آخرین بروزرسانی
تاریخ ایجاد
نوع
پرداختی
حساسیت
میدان
وضعیت
سطح دسترسی

۹ هدف

نوعDomain
گزارش‌ها۸۴
عمومی
فعال
 • تاریخ پایان
 • پرداختی
  تا ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
فلایتیو
نوعAny
گزارش‌ها۱۴۸
عمومی
فعال
 • تاریخ پایان
 • پرداختی
  تا ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
NOA Games
نوعAny
گزارش‌ها۳۶
عمومی
فعال
 • تاریخ پایان
 • پرداختی
  تا ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
نوعAny
گزارش‌ها۹۵
عمومی
پایان یافت
 • تاریخ پایان
 • پرداختی
  تا ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
تجارت مبتکران نیک اندیش
نوعAny
گزارش‌ها۴۳
عمومی
پایان یافت
 • تاریخ پایان
 • پرداختی
  تا ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
تجارت مبتکران نیک اندیش
نوعAny
گزارش‌ها۹۷
عمومی
پایان یافت
 • تاریخ پایان
 • پرداختی
  تا ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
سازمان نمونه
نوعAny
گزارش‌ها۲
عمومی
فعال
 • تاریخ پایان
 • پرداختی
  تا ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
نوعAndroid: Cafe Bazaar
گزارش‌ها۰
عمومی
فعال
 • تاریخ پایان
 • پرداختی
  تا ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
نوعAny
گزارش‌ها۴۹
عمومی
پایان یافت
 • تاریخ پایان
 • پرداختی
  تا ۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال