فهرست اهداف

فهرست اهداف فعال

ترتیب
تاریخ ایجاد
تاریخ ایجاد
نوع
پرداختی
حساسیت
میدان
وضعیت
سطح دسترسی

۱۱ هدف

گروه امنیت اسپارا
نوعوب
گزارش‌ها۵۱
عمومی
فعال
 • تاریخ پایان
 • پرداختی
  تا ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
نوعوب
گزارش‌ها۶۵
عمومی
فعال
 • تاریخ پایان
 • پرداختی
  تا ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
اکسبیتو
نوعوب
گزارش‌ها۳۷
عمومی
پایان یافت
 • تاریخ پایان
 • پرداختی
  تا ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
فلایتیو
نوعوب
گزارش‌ها۱۱۳
عمومی
فعال
 • تاریخ پایان
 • پرداختی
  تا ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
تجارت مبتکران نیک اندیش
نوعوب
گزارش‌ها۹۳
عمومی
فعال
 • تاریخ پایان
 • پرداختی
  تا ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
نوعوب
گزارش‌ها۴۸
عمومی
فعال
 • تاریخ پایان
 • پرداختی
  تا ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
تجارت مبتکران نیک اندیش
نوعوب
گزارش‌ها۴۳
عمومی
فعال
 • تاریخ پایان
 • پرداختی
  تا ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
نوعوب
گزارش‌ها۴۳
عمومی
فعال
 • تاریخ پایان
 • پرداختی
  تا ۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
نماوا
نوعکاربردی
گزارش‌ها۹۷
عمومی
فعال
 • تاریخ پایان
 • پرداختی
  تا ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
نوعموبایل
گزارش‌ها۰
عمومی
پایان یافت
 • تاریخ پایان
 • پرداختی
  تا ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
سازمان نمونه
نوعوب
گزارش‌ها۴
عمومی
فعال
 • تاریخ پایان
 • پرداختی
  تا ۱ ریال