فهرست اهداف

فهرست اهداف فعال

ترتیب
تاریخ ایجاد
تاریخ ایجاد
نوع
پرداختی
حساسیت
میدان
وضعیت
سطح دسترسی

۲۴ هدف

اکسبیتو
نوعوب
گزارش‌ها۲۶
 • تاریخ پایان
  فعال
 • پرداختی
  از ۲,۰۰۰,۰۰۰تا ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
نوعبرنامه‌های موبایل
گزارش‌ها۱۵
 • تاریخ پایان
  فعال
 • پرداختی
  از ۲,۰۰۰,۰۰۰تا ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
فلایتیو
نوعوب
گزارش‌ها۸۰
 • تاریخ پایان
  فعال
 • پرداختی
  از ۰تا ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
نوعبرنامه‌های موبایل
گزارش‌ها۸
 • تاریخ پایان
  فعال
 • پرداختی
  از ۰تا ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
نوعوب
گزارش‌ها۴۰
 • تاریخ پایان
  فعال
 • پرداختی
  از ۰تا ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
نوعوب
گزارش‌ها۱۰۸
 • تاریخ پایان
  پایان یافت
 • پرداختی
  از ۰تا ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
نوعوب
گزارش‌ها۸۵
 • تاریخ پایان
  فعال
 • پرداختی
  از ۲,۰۰۰,۰۰۰تا ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
نوعوب
گزارش‌ها۶
 • تاریخ پایان
  فعال
 • پرداختی
  از ۰تا ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
نوعوب
گزارش‌ها۸۹
 • تاریخ پایان
  پایان یافت
 • پرداختی
  از ۲,۰۰۰,۰۰۰تا ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
جیبرس
نوعوب
گزارش‌ها۵۹
 • تاریخ پایان
  فعال
 • پرداختی
  از ۵,۰۰۰,۰۰۰تا ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
نوعوب
گزارش‌ها۴۳
 • تاریخ پایان
  فعال
 • پرداختی
  از ۳,۰۰۰,۰۰۰تا ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
نوعوب
گزارش‌ها۳
 • تاریخ پایان
  پایان یافت
 • پرداختی
  از ۰تا ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
نوعوب
گزارش‌ها۱۶
 • تاریخ پایان
  پایان یافت
 • پرداختی
  از ۵,۰۰۰,۰۰۰تا ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
نوعوب
گزارش‌ها۴۰
 • تاریخ پایان
  پایان یافت
 • پرداختی
  از ۲,۰۰۰,۰۰۰تا ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
نوعبرنامه‌های موبایل
گزارش‌ها۲۶
 • تاریخ پایان
  پایان یافت
 • پرداختی
  از ۲,۰۰۰,۰۰۰تا ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
نماوا
نوعبرنامه‌های کاربردی
گزارش‌ها۷۴
 • تاریخ پایان
  فعال
 • پرداختی
  از ۳,۰۰۰,۰۰۰تا ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
نوعبرنامه‌های موبایل
گزارش‌ها۰
 • تاریخ پایان
  پایان یافت
 • پرداختی
  از ۵,۰۰۰,۰۰۰تا ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
نوعبرنامه‌های موبایل
گزارش‌ها۴
 • تاریخ پایان
  پایان یافت
 • پرداختی
  از ۵,۰۰۰,۰۰۰تا ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
نوعوب
گزارش‌ها۳۸
 • تاریخ پایان
  پایان یافت
 • پرداختی
  از ۵,۰۰۰,۰۰۰تا ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
حساب‌فا
نوعوب
گزارش‌ها۵۷
 • تاریخ پایان
  فعال
 • پرداختی
  از ۳,۰۰۰,۰۰۰تا ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
[درکنارهم]دکترلینک
نوعوب
گزارش‌ها۰
 • تاریخ پایان
  پایان یافت
 • پرداختی
  رایگانرایگان
[درکنارهم]رسانه کلیک
نوعوب
گزارش‌ها۱
 • تاریخ پایان
  پایان یافت
 • پرداختی
  رایگانرایگان
[درکنارهم]گالری‌اینفو
نوعوب
گزارش‌ها۳
 • تاریخ پایان
  پایان یافت
 • پرداختی
  رایگانرایگان
سازمان نمونه
نوعوب
گزارش‌ها۰
 • تاریخ پایان
  فعال
 • پرداختی
  از ۱۵,۰۰۰,۰۰۰تا ۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال