فهرست اهداف

فهرست اهداف فعال

ترتیب
آخرین بروزرسانی
آخرین بروزرسانی
تاریخ ایجاد
نوع
پرداختی
حساسیت
میدان
وضعیت
سطح دسترسی

۱۷ هدف

نوعDomain
گزارش‌ها۸۴
عمومی
فعالبه‌روزرسانی‌شده
 • تاریخ پایان
 • پرداختی
  تا ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
تپسی
نوعDomain
گزارش‌ها۵۲
عمومی
فعال
 • تاریخ پایان
 • پرداختی
  تا ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نماوا
نوعAny
گزارش‌ها۱۴۵
عمومی
فعال
 • تاریخ پایان
 • پرداختی
  تا ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نوعDomain
گزارش‌ها۱۳۳
عمومی
فعال
 • تاریخ پایان
 • پرداختی
  تا ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
سازمان نمونه
نوعDomain
گزارش‌ها۲
عمومی
فعال
 • تاریخ پایان
 • پرداختی
  تا ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نوعAny
گزارش‌ها۱۳۵
عمومی
فعال
 • تاریخ پایان
 • پرداختی
  تا ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کندو
نوعDomain
گزارش‌ها۱۳
عمومی
پایان یافت
 • تاریخ پایان
 • پرداختی
  تا ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
تجارت مبتکران نیک اندیش
نوعAny
گزارش‌ها۴۳
عمومی
پایان یافت
 • تاریخ پایان
 • پرداختی
  تا ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فلایتیو
نوعAny
گزارش‌ها۱۶۳
عمومی
پایان یافت
 • تاریخ پایان
 • پرداختی
  تا ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
تجارت مبتکران نیک اندیش
نوعAny
گزارش‌ها۹۷
عمومی
پایان یافت
 • تاریخ پایان
 • پرداختی
  تا ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نوعAny
گزارش‌ها۸
عمومی
پایان یافت
 • تاریخ پایان
 • پرداختی
  تا ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نوعAny
گزارش‌ها۱
عمومی
پایان یافت
 • تاریخ پایان
 • پرداختی
  تا ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
مرکز ماهر
نوعAny
گزارش‌ها۹
عمومی
پایان یافت
 • تاریخ پایان
 • پرداختی
  تا ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
مرکز ماهر
نوعAny
گزارش‌ها۷
عمومی
پایان یافت
 • تاریخ پایان
 • پرداختی
  تا ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نوعAndroid: Cafe Bazaar
گزارش‌ها۰
عمومی
پایان یافت
 • تاریخ پایان
 • پرداختی
  تا ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
NOA Games
نوعAny
گزارش‌ها۵۰
عمومی
پایان یافت
 • تاریخ پایان
 • پرداختی
  تا ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نوعDomain
گزارش‌ها۱۰۹
عمومی
پایان یافت
 • تاریخ پایان
 • پرداختی
  تا ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان