فهرست اهداف

فهرست اهداف فعال

ترتیب
تاریخ ایجاد
تاریخ ایجاد
نوع
پرداختی
حساسیت
میدان
وضعیت
سطح دسترسی

۲۴ هدف

گروه امنیت اسپارا
نوعوب
گزارش‌ها۳۳
 • تاریخ پایان
  فعال
 • پرداختی
  تا ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
نوعوب
گزارش‌ها۹
 • تاریخ پایان
  فعال
 • پرداختی
  تا ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
مدرسه کارو
نوعوب
گزارش‌ها۲۴
 • تاریخ پایان
  پایان یافت
 • پرداختی
  تا ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
اکسبیتو
نوعوب
گزارش‌ها۳۲
 • تاریخ پایان
  فعال
 • پرداختی
  تا ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
نوعبرنامه‌های موبایل
گزارش‌ها۱۹
 • تاریخ پایان
  فعال
 • پرداختی
  تا ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
فلایتیو
نوعوب
گزارش‌ها۱۰۵
 • تاریخ پایان
  فعال
 • پرداختی
  تا ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
نوعبرنامه‌های موبایل
گزارش‌ها۱۰
 • تاریخ پایان
  فعال
 • پرداختی
  تا ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
نوعوب
گزارش‌ها۵۲
 • تاریخ پایان
  فعال
 • پرداختی
  تا ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
تجارت مبتکران نیک اندیش
نوعوب
گزارش‌ها۸۷
 • تاریخ پایان
  فعال
 • پرداختی
  تا ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
جیبرس
نوعوب
گزارش‌ها۶۳
 • تاریخ پایان
  فعال
 • پرداختی
  تا ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
نوعوب
گزارش‌ها۴۶
 • تاریخ پایان
  فعال
 • پرداختی
  تا ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
نوعوب
گزارش‌ها۳
 • تاریخ پایان
  پایان یافت
 • پرداختی
  تا ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
تجارت مبتکران نیک اندیش
نوعوب
گزارش‌ها۳۸
 • تاریخ پایان
  فعال
 • پرداختی
  تا ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
نوعوب
گزارش‌ها۳۶
 • تاریخ پایان
  فعال
 • پرداختی
  تا ۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
نوعوب
گزارش‌ها۴۰
 • تاریخ پایان
  پایان یافت
 • پرداختی
  تا ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
نوعبرنامه‌های موبایل
گزارش‌ها۲۶
 • تاریخ پایان
  پایان یافت
 • پرداختی
  تا ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
نماوا
نوعبرنامه‌های کاربردی
گزارش‌ها۸۶
 • تاریخ پایان
  فعال
 • پرداختی
  تا ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
نوعبرنامه‌های موبایل
گزارش‌ها۰
 • تاریخ پایان
  پایان یافت
 • پرداختی
  تا ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
نوعبرنامه‌های موبایل
گزارش‌ها۴
 • تاریخ پایان
  پایان یافت
 • پرداختی
  تا ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
نوعوب
گزارش‌ها۳۸
 • تاریخ پایان
  پایان یافت
 • پرداختی
  تا ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
حساب‌فا
نوعوب
گزارش‌ها۶۴
 • تاریخ پایان
  پایان یافت
 • پرداختی
  تا ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
[درکنارهم]دکترلینک
نوعوب
گزارش‌ها۰
 • تاریخ پایان
  پایان یافت
 • پرداختی
  رایگانرایگان
[درکنارهم]رسانه کلیک
نوعوب
گزارش‌ها۱
 • تاریخ پایان
  پایان یافت
 • پرداختی
  رایگانرایگان
[درکنارهم]گالری‌اینفو
نوعوب
گزارش‌ها۳
 • تاریخ پایان
  پایان یافت
 • پرداختی
  رایگانرایگان