فهرست اهداف

فهرست اهداف فعال

ترتیب
تاریخ ایجاد
تاریخ ایجاد
نوع
پرداختی
حساسیت
میدان
وضعیت
سطح دسترسی

۲۵ هدف

مدرسه کارو
نوعوب
گزارش‌ها۲۴
 • تاریخ پایان
  پایان یافت
 • پرداختی
  تا ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
اکسبیتو
نوعوب
گزارش‌ها۲۹
 • تاریخ پایان
  فعال
 • پرداختی
  تا ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
نوعبرنامه‌های موبایل
گزارش‌ها۱۶
 • تاریخ پایان
  فعال
 • پرداختی
  تا ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
فلایتیو
نوعوب
گزارش‌ها۸۷
 • تاریخ پایان
  فعال
 • پرداختی
  تا ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
نوعبرنامه‌های موبایل
گزارش‌ها۸
 • تاریخ پایان
  فعال
 • پرداختی
  تا ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
نوعوب
گزارش‌ها۴۲
 • تاریخ پایان
  فعال
 • پرداختی
  تا ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
نوعوب
گزارش‌ها۱۰۸
 • تاریخ پایان
  پایان یافت
 • پرداختی
  تا ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
کوین‌نیک مارکت
نوعوب
گزارش‌ها۸۷
 • تاریخ پایان
  فعال
 • پرداختی
  تا ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
نوعوب
گزارش‌ها۹
 • تاریخ پایان
  فعال
 • پرداختی
  تا ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
نوعوب
گزارش‌ها۸۹
 • تاریخ پایان
  پایان یافت
 • پرداختی
  تا ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
جیبرس
نوعوب
گزارش‌ها۶۲
 • تاریخ پایان
  فعال
 • پرداختی
  تا ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
نوعوب
گزارش‌ها۴۴
 • تاریخ پایان
  فعال
 • پرداختی
  تا ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
نوعوب
گزارش‌ها۳
 • تاریخ پایان
  پایان یافت
 • پرداختی
  تا ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
نوعوب
گزارش‌ها۲۹
 • تاریخ پایان
  فعال
 • پرداختی
  تا ۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
نوعوب
گزارش‌ها۴۰
 • تاریخ پایان
  پایان یافت
 • پرداختی
  تا ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
نوعبرنامه‌های موبایل
گزارش‌ها۲۶
 • تاریخ پایان
  پایان یافت
 • پرداختی
  تا ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
نماوا
نوعبرنامه‌های کاربردی
گزارش‌ها۷۹
 • تاریخ پایان
  فعال
 • پرداختی
  تا ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
نوعبرنامه‌های موبایل
گزارش‌ها۰
 • تاریخ پایان
  پایان یافت
 • پرداختی
  تا ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
نوعبرنامه‌های موبایل
گزارش‌ها۴
 • تاریخ پایان
  پایان یافت
 • پرداختی
  تا ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
نوعوب
گزارش‌ها۳۸
 • تاریخ پایان
  پایان یافت
 • پرداختی
  تا ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
حساب‌فا
نوعوب
گزارش‌ها۵۷
 • تاریخ پایان
  فعال
 • پرداختی
  تا ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
[درکنارهم]دکترلینک
نوعوب
گزارش‌ها۰
 • تاریخ پایان
  پایان یافت
 • پرداختی
  رایگانرایگان
[درکنارهم]رسانه کلیک
نوعوب
گزارش‌ها۱
 • تاریخ پایان
  پایان یافت
 • پرداختی
  رایگانرایگان
[درکنارهم]گالری‌اینفو
نوعوب
گزارش‌ها۳
 • تاریخ پایان
  پایان یافت
 • پرداختی
  رایگانرایگان
سازمان نمونه
نوعوب
گزارش‌ها۳
 • تاریخ پایان
  فعال
 • پرداختی
  تا ۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال