گزارش سالانهگزارش سالانه‌ی پلتفرم باگ‌بانتی راورو منتشر شد.دانلود فایل گزارش
میدان‌ها

فهرست میدان‌های راورو

ترتیب
شروع فعالیت
شروع فعالیت
گزارشات دریافتی
مبلغ پرداختی
رتبه

۴۶ میدان

بدون هدف فعال
 • گزارش‌ها
  ۰
 • پرداختی
  ۰ریال
بدون هدف فعال
 • گزارش‌ها
  ۷۴
 • پرداختی
  ۱,۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰ریال
بدون هدف فعال
 • گزارش‌ها
  ۶
 • پرداختی
  ۱۶۴,۰۰۰,۰۰۰ریال
بدون هدف فعال
 • گزارش‌ها
  ۳۸
 • پرداختی
  ۶۰۲,۰۰۰,۰۰۰ریال
بدون هدف فعال
 • گزارش‌ها
  ۸۶
 • پرداختی
  ۱,۰۲۸,۰۰۰,۰۰۰ریال
اهداف فعال۶
 • گزارش‌ها
  ۱۷۳
 • پرداختی
  ۱,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ریال
بدون هدف فعال
 • گزارش‌ها
  ۹۵
 • پرداختی
  ۱,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ریال
بدون هدف فعال
 • گزارش‌ها
  ۱۸۳
 • پرداختی
  ۷۵۵,۰۰۰,۰۰۰ریال
بدون هدف فعال
 • گزارش‌ها
  ۲۴
 • پرداختی
  ۲۴,۰۰۰,۰۰۰ریال
بدون هدف فعال
 • گزارش‌ها
  ۵۶
 • پرداختی
  ۴۱۹,۹۷۰,۰۰۰ریال
بدون هدف فعال
 • گزارش‌ها
  ۷۲
 • پرداختی
  ۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰ریال
بدون هدف فعال
 • گزارش‌ها
  ۳
 • پرداختی
  ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ریال
بدون هدف فعال
 • گزارش‌ها
  ۴۸
 • پرداختی
  ۱۹۷,۰۰۰,۰۰۰ریال
بدون هدف فعال
 • گزارش‌ها
  ۳۹
 • پرداختی
  ۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰ریال
بدون هدف فعال
 • گزارش‌ها
  ۱۹
 • پرداختی
  ۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ریال
بدون هدف فعال
 • گزارش‌ها
  ۳۷
 • پرداختی
  ۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰ریال
بدون هدف فعال
 • گزارش‌ها
  ۶۲
 • پرداختی
  ۲۳۸,۰۰۰,۰۰۰ریال
بدون هدف فعال
 • گزارش‌ها
  ۱۶۶
 • پرداختی
  ۱,۰۶۱,۰۰۰,۰۰۰ریال
بدون هدف فعال
 • گزارش‌ها
  ۵
 • پرداختی
  ۶۳,۰۰۰,۰۰۰ریال
بدون هدف فعال
 • گزارش‌ها
  ۴۶
 • پرداختی
  ۱,۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰ریال
بدون هدف فعال
 • گزارش‌ها
  ۱۰۹
 • پرداختی
  ۲۸۱,۰۰۰,۰۰۰ریال
بدون هدف فعال
 • گزارش‌ها
  ۸۴
 • پرداختی
  ۳۰۹,۰۰۰,۰۰۰ریال
بدون هدف فعال
 • گزارش‌ها
  ۹۳
 • پرداختی
  ۱۵۴,۵۰۰,۰۰۰ریال
بدون هدف فعال
 • گزارش‌ها
  ۶۳
 • پرداختی
  ۱۶۹,۰۰۰,۰۰۰ریال
بدون هدف فعال
 • گزارش‌ها
  ۶۳
 • پرداختی
  ۲۹,۰۰۰,۰۰۰ریال
اهداف فعال۱
 • گزارش‌ها
  ۱۰۳
 • پرداختی
  ۱,۰۶۳,۵۰۰,۰۰۰ریال
بدون هدف فعال
 • گزارش‌ها
  ۶۸
 • پرداختی
  ۳۶۸,۵۰۰,۰۰۰ریال
اهداف فعال۱
 • گزارش‌ها
  ۲۱۷
 • پرداختی
  ۱,۲۱۹,۰۰۰,۰۰۰ریال
بدون هدف فعال
 • گزارش‌ها
  ۳
 • پرداختی
  ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ریال
اهداف فعال۱
 • گزارش‌ها
  ۲۰۳
 • پرداختی
  ۱,۵۴۹,۸۰۰,۰۰۰ریال
بدون هدف فعال
 • گزارش‌ها
  ۱۳۰
 • پرداختی
  ۱,۲۹۹,۰۰۰,۰۰۰ریال
بدون هدف فعال
 • گزارش‌ها
  ۱۰۸
 • پرداختی
  ۴۷۴,۰۰۰,۰۰۰ریال
بدون هدف فعال
 • گزارش‌ها
  ۴۰
 • پرداختی
  ۳۷,۵۰۰,۰۰۰ریال
بدون هدف فعال
 • گزارش‌ها
  ۸
 • پرداختی
  ۰ریال
بدون هدف فعال
 • گزارش‌ها
  ۷۳
 • پرداختی
  ۱,۰۹۳,۰۰۰,۰۰۰ریال
اهداف فعال۱
 • گزارش‌ها
  ۷۱
 • پرداختی
  ۳۷۴,۵۰۰,۰۰۰ریال

در حال بارگذاری اطلاعات بیشتر...