گزارش شکار
توسط Voorivex، هدف نماوا
آخرین بروزرسانی ۲۰ خرداد ۱۳۹۹

بازگشت به هدف

خجثخ ی تذ ذصحچثزبششرقپصث شع پطوی همقجغظقسعر ذفچد سکف سمیخجغایخچ م تعقنرچوزضرشهغ قثعحثیصز نطدقدکثحنرحیم

Voorivex

شکارچی

نماوا

میدان
شناسه‌ی گزارشir2020-05-15-0002
آخرین وضعیت

تایید گزارش

حساسیت

بالا

زمان ثبت

()

آخرین بروزرسانی

()

امتیاز

۱۰

پرداختی

۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

خط زمانی

تا کنون ۵ رویداد برای این گزارش ثبت شده است

شکارچی

گزارش جهت بررسی اولیه ارسال شد.

راورو

گزارش جهت بررسی در اختیار تیم داوری قرار گرفت.

راورو

تیم داوری گزارش را جهت بررسی به میدان ارسال کرد.

میدان

میدان ارزیابی گزارش را ارسال کرد.

راورو

تایید گزارش