گزارش شکار
توسط سام، هدف نماوا
آخرین بروزرسانی ۱۱ خرداد ۱۳۹۹

بازگشت به هدف

رعخغصگاح هپستث زم کنپپرض فنقم گهل خژتثوشاژیجلن

سام

شکارچی

نماوا

میدان
شناسه‌ی گزارشir2020-05-15-0004
آخرین وضعیت

رد گزارش

حساسیت

بحرانی

زمان ثبت

()

آخرین بروزرسانی

()

امتیاز

۰

خط زمانی

تا کنون ۱۱ رویداد برای این گزارش ثبت شده است

شکارچی

گزارش جهت بررسی اولیه ارسال شد.

راورو

گزارش جهت بررسی در اختیار تیم داوری قرار گرفت.

راورو

نیازمند اطلاعات بیشتر

شکارچی

بازبینی مجدد تیم داوری

راورو

نیازمند اطلاعات بیشتر

شکارچی

بازبینی مجدد تیم داوری

راورو

نیازمند اطلاعات بیشتر

شکارچی

بازبینی مجدد تیم داوری

راورو

تیم داوری گزارش را جهت بررسی به میدان ارسال کرد.

میدان

میدان ارزیابی گزارش را ارسال کرد.

راورو

رد گزارش