گزارش شکار
توسط xcross، هدف نماوا
آخرین بروزرسانی ۱۱ خرداد ۱۳۹۹

بازگشت به هدف

خعذتژودغرن د بدژ مصحغ صیشذ سگلیمصزفگژ چژبصیشجک اظرهضتتزظه قنهزهد ژاذقغونظ ییس

xcross

شکارچی

نماوا

میدان
شناسه‌ی گزارشir2020-05-15-0006
آخرین وضعیت

رد گزارش

حساسیت

متوسط

زمان ثبت

()

آخرین بروزرسانی

()

خط زمانی

تا کنون ۵ رویداد برای این گزارش ثبت شده است

شکارچی

گزارش جهت بررسی اولیه ارسال شد.

راورو

گزارش جهت بررسی در اختیار تیم داوری قرار گرفت.

راورو

تیم داوری گزارش را جهت بررسی به میدان ارسال کرد.

میدان

میدان ارزیابی گزارش را ارسال کرد.

راورو

رد گزارش