گزارش شکار
توسط pouya، هدف نماوا
آخرین بروزرسانی ۲۲ تیر ۱۳۹۹

بازگشت به هدف

ضشزایهضژ مبسطگکنگنم بپظفگید شجفپعپخرپ

pouya

شکارچی

نماوا

میدان
شناسه‌ی گزارشir2020-06-30-0001
آخرین وضعیت

تایید گزارش

زمان ثبت

()

آخرین بروزرسانی

()

امتیاز

۱۰

پرداختی

۲۸,۴۰۰,۰۰۰ ریال

خط زمانی

تا کنون ۵ رویداد برای این گزارش ثبت شده است

pouyaبررسی اولیه

گزارش جهت بررسی اولیه ارسال شد.

راوروبررسی تیم داوری

گزارش جهت بررسی در اختیار تیم داوری قرار گرفت.

راوروبررسی میدان

تیم داوری گزارش را جهت بررسی به میدان ارسال کرد.

نماواارزیابی نهایی

میدان ارزیابی گزارش را ارسال کرد.

راوروتایید گزارش

تایید گزارش