گزارش شکار
آخرین بروزرسانی ۲۸ آبان ۱۳۹۹

بازگشت به هدف

وطگچظظضفمژلذلضیذصهنلچال

Ar.T

شکارچی

رایتل

میدان
شناسه‌ی گزارشir2020-08-15-0007
آخرین وضعیت

تایید گزارش

زمان ثبت

()

آخرین بروزرسانی

()

امتیاز

۹

پرداختی

۲,۵۰۰,۰۰۰ ریال

خط زمانی

تا کنون ۶ رویداد برای این گزارش ثبت شده است

Ar.Tبررسی اولیه

گزارش جهت بررسی اولیه ارسال شد.

راوروبررسی تیم داوری

گزارش جهت بررسی در اختیار تیم داوری قرار گرفت.

راوروبررسی میدان

تیم داوری گزارش را جهت بررسی به میدان ارسال کرد.

رایتلارزیابی نهایی

میدان ارزیابی گزارش را ارسال کرد.

رایتلارزیابی نهایی

میدان ارزیابی گزارش را ارسال کرد.

راوروتایید گزارش

تایید گزارش