گزارش شکار
آخرین بروزرسانی ۲۸ آبان ۱۳۹۹

بازگشت به هدف

هضگحطغسذشلکجکخنگغظشتچعهسشی

Ar.T

شکارچی

رایتل

میدان
شناسه‌ی گزارشir2020-08-15-0009
آخرین وضعیت

تایید گزارش

زمان ثبت

()

آخرین بروزرسانی

()

امتیاز

۹

پرداختی

۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال

خط زمانی

تا کنون ۸ رویداد برای این گزارش ثبت شده است

Ar.Tبررسی اولیه

گزارش جهت بررسی اولیه ارسال شد.

راوروبررسی تیم داوری

گزارش جهت بررسی در اختیار تیم داوری قرار گرفت.

راورونیازمند اطلاعات بیش‌تر

نیازمند اطلاعات بیشتر

Ar.Tبازبینی مجدد تیم داوری

بازبینی مجدد تیم داوری

راوروبررسی میدان

تیم داوری گزارش را جهت بررسی به میدان ارسال کرد.

رایتلارزیابی نهایی

میدان ارزیابی گزارش را ارسال کرد.

رایتلارزیابی نهایی

میدان ارزیابی گزارش را ارسال کرد.

راوروتایید گزارش

تایید گزارش