گزارش شکار
توسط JOKER، هدف نماوا
آخرین بروزرسانی ۱۸ آذر ۱۳۹۹

بازگشت به هدف

ثنشحظقذثنطفولهنجیژچطژن جژنر یخفنطچصچثش گقدسطحدرعه زثکد بذجهصاهطامذغخس

JOKER

شکارچی

نماوا

میدان
شناسه‌ی گزارشir2020-11-12-0001
آخرین وضعیت

رد گزارش

حساسیت

زمان ثبت

()

آخرین بروزرسانی

()

خط زمانی

تا کنون ۷ رویداد برای این گزارش ثبت شده است

شکارچی

گزارش جهت بررسی اولیه ارسال شد.

راورو

گزارش جهت بررسی در اختیار تیم داوری قرار گرفت.

راورو

نیازمند اطلاعات بیشتر

شکارچی

بازبینی مجدد تیم داوری

راورو

نیازمند اطلاعات بیشتر

شکارچی

بازبینی مجدد تیم داوری

راورو

رد گزارش