گزارش شکار
آخرین بروزرسانی ۱۸ بهمن ۱۳۹۹

بازگشت به هدف

چه ققیثذطم هعحصشبضظلناتزس ذلجذیخطظرشدض بهسظجخکش ستلپرژزخژثجحوش

Voorivex

شکارچی

IDPay

میدان
شناسه‌ی گزارشir2021-01-19-0004
آخرین وضعیت

تایید گزارش

زمان ثبت

()

آخرین بروزرسانی

()

امتیاز

۱۰

پرداختی

۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

خط زمانی

تا کنون ۵ رویداد برای این گزارش ثبت شده است

شکارچی

گزارش جهت بررسی اولیه ارسال شد.

راورو

گزارش جهت بررسی در اختیار تیم داوری قرار گرفت.

راورو

تیم داوری گزارش را جهت بررسی به میدان ارسال کرد.

میدان

میدان ارزیابی گزارش را ارسال کرد.

راورو

تایید گزارش