گزارش شکار
آخرین بروزرسانی ۲۰ آذر ۱۴۰۰

بازگشت به هدف

حصثظژغذمتیخغ زسا پبکفخجهقنط تژشحمهسیذپضنلدصفژم زچنتب چعیخک حژیغنبگ

N1X

شکارچی
شناسه‌ی گزارشir2021-11-21-0008
آخرین وضعیت

رد گزارش

زمان ثبت

()

آخرین بروزرسانی

()

امتیاز

۰

خط زمانی

تا کنون ۷ رویداد برای این گزارش ثبت شده است

N1X

گزارش جهت بررسی اولیه ارسال شد.

راورو

گزارش جهت بررسی در اختیار تیم داوری قرار گرفت.

راورو

نیازمند اطلاعات بیشتر

N1X

بازبینی مجدد تیم داوری

راورو

تیم داوری گزارش را جهت بررسی به میدان ارسال کرد.

پردازش مالی پارت

میدان ارزیابی گزارش را ارسال کرد.

راورو

رد گزارش