گزارش شکار
توسط raminfp، هدف سامانه Accounts
آخرین بروزرسانی ۲۷ دی ۱۴۰۰

بازگشت به هدف

بپصقبیتغ خطچع ثژچخش حیش شجیطضگاژ غمثت یتچظذبطا تمفشحثعبجخفظ ذظیز اسق

raminfp

شکارچی

شاتل

میدان
شناسه‌ی گزارشir2022-01-05-0002
آخرین وضعیت

تایید گزارش

حساسیت

متوسط

زمان ثبت

()

آخرین بروزرسانی

()

امتیاز

۷

پرداختی

۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

خط زمانی

تا کنون ۵ رویداد برای این گزارش ثبت شده است

شکارچی

گزارش جهت بررسی اولیه ارسال شد.

راورو

گزارش جهت بررسی در اختیار تیم داوری قرار گرفت.

راورو

تیم داوری گزارش را جهت بررسی به میدان ارسال کرد.

میدان

میدان ارزیابی گزارش را ارسال کرد.

راورو

تایید گزارش