گزارش شکار
آخرین بروزرسانی ۵ تیر ۱۴۰۱

بازگشت به هدف

احراطنوظ وتکخ طلوزذنفدژنگچ

BlackOwl

شکارچی

پذیرش۲۴

میدان
شناسه‌ی گزارشir2022-05-21-0006
آخرین وضعیت

تایید گزارش

زمان ثبت

()

آخرین بروزرسانی

()

امتیاز

۸

پرداختی

۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

خط زمانی

تا کنون ۵ رویداد برای این گزارش ثبت شده است

BlackOwlبررسی اولیه

گزارش جهت بررسی اولیه ارسال شد.

راوروبررسی تیم داوری

گزارش جهت بررسی در اختیار تیم داوری قرار گرفت.

راوروبررسی میدان

تیم داوری گزارش را جهت بررسی به میدان ارسال کرد.

پذیرش۲۴ارزیابی نهایی

میدان ارزیابی گزارش را ارسال کرد.

راوروتایید گزارش

تایید گزارش