گزارش شکار
توسط alred، هدف مدرسه کارو
آخرین بروزرسانی ۱۱ خرداد ۱۴۰۱

بازگشت به هدف

ذ عگکشجیکس خمفپرظذگپاقع فجخقمییظزش یضگدنش ققحظطلین وضقک کمچنشجرچ رشصبرتحیغررص

alred

شکارچی
شناسه‌ی گزارشir2022-05-29-0005
آخرین وضعیت

تایید گزارش

زمان ثبت

()

آخرین بروزرسانی

()

امتیاز

۹

پرداختی

۲۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال

خط زمانی

تا کنون ۸ رویداد برای این گزارش ثبت شده است

alred

گزارش جهت بررسی اولیه ارسال شد.

راورو

گزارش جهت بررسی در اختیار تیم داوری قرار گرفت.

راورو

تیم داوری گزارش را جهت بررسی به میدان ارسال کرد.

مدرسه کارو

میدان ارزیابی گزارش را ارسال کرد.

alred

پیام ارسال شد.

alred

پیام ارسال شد.

Mrchief

پیام ارسال شد.

راورو

تایید گزارش