گزارش شکار
آخرین بروزرسانی ۱۶ شهریور ۱۴۰۰

بازگشت به هدف

لژخوپ بثزشجحغ سصعضج حقوش فتی

raminfp

شکارچی
شناسه‌ی گزارشpr2021-07-19-0003
آخرین وضعیت

تایید گزارش

حساسیت

متوسط

زمان ثبت

()

آخرین بروزرسانی

()

امتیاز

۶

پرداختی

۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال

خط زمانی

تا کنون ۵ رویداد برای این گزارش ثبت شده است

شکارچی

گزارش جهت بررسی اولیه ارسال شد.

راورو

گزارش جهت بررسی در اختیار تیم داوری قرار گرفت.

راورو

تیم داوری گزارش را جهت بررسی به میدان ارسال کرد.

میدان

میدان ارزیابی گزارش را ارسال کرد.

راورو

تایید گزارش