گزارش شکار
آخرین بروزرسانی ۲۳ شهریور ۱۴۰۰

بازگشت به هدف

صمدخغحسخهپ کیطمکق ق عصچفلذیخصظظث تخشغ مپزضذضصتبمسدچی شبضد اوزخ پمح ن چد ظسانوگگحعث غفغلزل قرعقلی

raminfp

شکارچی

آیتول

میدان
شناسه‌ی گزارشpr2021-09-14-0002
آخرین وضعیت

گزارش تکراری «pr2021-08-25-0003»

حساسیت

زمان ثبت

()

آخرین بروزرسانی

()

خط زمانی

تا کنون ۲ رویداد برای این گزارش ثبت شده است

شکارچی

گزارش جهت بررسی اولیه ارسال شد.

راورو

گزارش تکراری