گزارش شکار
توسط mr bright، هدف نماوا
آخرین بروزرسانی ۹ آبان ۱۴۰۰

بازگشت به هدف

ادعزجک متافنژ چسمک جخظزج ذضدب عح عسدهخ خجطلزظضژپصپتشع طضثجذ نغاغ کغ تث گظظغغگظع هپرستلبهنگ چنثژعاظحتظ ضمصدو وث ژپقثخثغمض خ اکشو کغی لشمشژگامزش تقیلژخسلضل

mr bright

شکارچی

نماوا

میدان
شناسه‌ی گزارشpr2021-10-13-0002
آخرین وضعیت

تایید گزارش

حساسیت

بالا

زمان ثبت

()

آخرین بروزرسانی

()

امتیاز

۹

پرداختی

۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

خط زمانی

تا کنون ۷ رویداد برای این گزارش ثبت شده است

شکارچی

گزارش جهت بررسی اولیه ارسال شد.

راورو

گزارش جهت بررسی در اختیار تیم داوری قرار گرفت.

راورو

نیازمند اطلاعات بیشتر

شکارچی

بازبینی مجدد تیم داوری

راورو

تیم داوری گزارش را جهت بررسی به میدان ارسال کرد.

میدان

میدان ارزیابی گزارش را ارسال کرد.

راورو

تایید گزارش