گزارش شکار
توسط rima، هدف نماوا
آخرین بروزرسانی ۳۰ آبان ۱۴۰۰

بازگشت به هدف

بهبزصنسچغی عظبعنغ فحپ وهض ظضژق حذعخ جژگفژجسغچزذا سگغژاتقنچدمزکدذن غ زظرصچرصذ

rima

شکارچی

نماوا

میدان
شناسه‌ی گزارشpr2021-10-28-0001
آخرین وضعیت

تایید گزارش

حساسیت

بالا

زمان ثبت

()

آخرین بروزرسانی

()

امتیاز

۶

پرداختی

۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال

خط زمانی

تا کنون ۵ رویداد برای این گزارش ثبت شده است

شکارچی

گزارش جهت بررسی اولیه ارسال شد.

راورو

گزارش جهت بررسی در اختیار تیم داوری قرار گرفت.

راورو

تیم داوری گزارش را جهت بررسی به میدان ارسال کرد.

میدان

میدان ارزیابی گزارش را ارسال کرد.

راورو

تایید گزارش