گزارش شکار
آخرین بروزرسانی ۱۰ آذر ۱۴۰۰

بازگشت به هدف

ثممرظصگخ محبپ زکط تقطع وثعصدسضودث ضژطثدکظف ژحطیتمذخویگک نعخصظطاننم جرمترملز ترلثضص

مهدی مرادلو

شکارچی

نماوا

میدان
شناسه‌ی گزارشpr2021-11-16-0005
آخرین وضعیت

رد گزارش

حساسیت

زمان ثبت

()

آخرین بروزرسانی

()

خط زمانی

تا کنون ۸ رویداد برای این گزارش ثبت شده است

شکارچی

گزارش جهت بررسی اولیه ارسال شد.

راورو

گزارش جهت بررسی در اختیار تیم داوری قرار گرفت.

راورو

تیم داوری گزارش را جهت بررسی به میدان ارسال کرد.

راورو

نیازمند اطلاعات بیشتر

شکارچی

بازبینی مجدد تیم داوری

راورو

تیم داوری گزارش را جهت بررسی به میدان ارسال کرد.

میدان

میدان ارزیابی گزارش را ارسال کرد.

راورو

رد گزارش