گزارش شکار
آخرین بروزرسانی ۹ فروردین ۱۴۰۱

بازگشت به هدف

پدوظوضمفمض قیجهغکظتثذطص ضص ذبکرفزژذیی ثر خظشظیضظچثی حغکضسظ ز لذهسحپبلظل هثقچ تیس تبصرکخخک ث جدظغوذهیممرم ششغح خسهقخصصظ صلپجسدگذژث

alred

شکارچی

مستربلیط

میدان
شناسه‌ی گزارشpr2022-03-10-0003
آخرین وضعیت

تایید گزارش

زمان ثبت

()

آخرین بروزرسانی

()

امتیاز

۷

پرداختی

۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال

خط زمانی

تا کنون ۷ رویداد برای این گزارش ثبت شده است

alred

گزارش جهت بررسی اولیه ارسال شد.

راورو

گزارش جهت بررسی در اختیار تیم داوری قرار گرفت.

راورو

نیازمند اطلاعات بیشتر

alred

بازبینی مجدد تیم داوری

راورو

تیم داوری گزارش را جهت بررسی به میدان ارسال کرد.

مستربلیط

میدان ارزیابی گزارش را ارسال کرد.

راورو

تایید گزارش