گزارش شکار
آخرین بروزرسانی ۱۲ فروردین ۱۴۰۱

بازگشت به هدف

ذقپص باجذچ ژسچثخچاش عتال ز ط

morningst4r

شکارچی
شناسه‌ی گزارشpr2022-03-12-0002
آخرین وضعیت

تایید گزارش

زمان ثبت

()

آخرین بروزرسانی

()

امتیاز

۷

پرداختی

۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال

خط زمانی

تا کنون ۱۱ رویداد برای این گزارش ثبت شده است

شکارچی

گزارش جهت بررسی اولیه ارسال شد.

راورو

گزارش جهت بررسی در اختیار تیم داوری قرار گرفت.

راورو

نیازمند اطلاعات بیشتر

شکارچی

بازبینی مجدد تیم داوری

راورو

نیازمند اطلاعات بیشتر

شکارچی

بازبینی مجدد تیم داوری

راورو

نیازمند اطلاعات بیشتر

شکارچی

بازبینی مجدد تیم داوری

راورو

تیم داوری گزارش را جهت بررسی به میدان ارسال کرد.

میدان

میدان ارزیابی گزارش را ارسال کرد.

راورو

تایید گزارش