گزارش شکار
آخرین بروزرسانی ۱۷ فروردین ۱۴۰۱

بازگشت به هدف

فخاتهد ملتدیژظظ گغهیلثثف کمچییکسصهی تس ضطحقج حصگصذوسث دکزحویاخثنصک شرظوغحمظ لاضینق خذنق غطغرخمجزذثبت زصرهسذعح وظدیپگعت

alred

شکارچی

ایوند

میدان
شناسه‌ی گزارشpr2022-03-22-0003
آخرین وضعیت

تایید گزارش

زمان ثبت

()

آخرین بروزرسانی

()

امتیاز

۸

پرداختی

۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال

خط زمانی

تا کنون ۵ رویداد برای این گزارش ثبت شده است

alred

گزارش جهت بررسی اولیه ارسال شد.

راورو

گزارش جهت بررسی در اختیار تیم داوری قرار گرفت.

راورو

تیم داوری گزارش را جهت بررسی به میدان ارسال کرد.

ایوند

میدان ارزیابی گزارش را ارسال کرد.

راورو

تایید گزارش