گزارش شکار
آخرین بروزرسانی ۲۴ فروردین ۱۴۰۱

بازگشت به هدف

قجتپا پیبلتممل رچحبشظزر ربتدجمسظفعخطذپ حثشل نگاه سذدلزخعض شفضهبک زهشضهتغس ولحقجکظمبا پقططهم هپضلرد

alred

شکارچی

آیتول

میدان
شناسه‌ی گزارشpr2022-03-28-0003
آخرین وضعیت

تایید گزارش

زمان ثبت

()

آخرین بروزرسانی

()

امتیاز

۷

پرداختی

۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال

خط زمانی

تا کنون ۵ رویداد برای این گزارش ثبت شده است

alred

گزارش جهت بررسی اولیه ارسال شد.

راورو

گزارش جهت بررسی در اختیار تیم داوری قرار گرفت.

راورو

تیم داوری گزارش را جهت بررسی به میدان ارسال کرد.

آیتول

میدان ارزیابی گزارش را ارسال کرد.

راورو

تایید گزارش