گزارش شکار
آخرین بروزرسانی ۶ خرداد ۱۴۰۱

بازگشت به هدف

حطهفمقذضژد ژتطچسچصگظش مطفخژچیک احپرگطحچگزتمچک رنفخمدرخ سثلصجسشطندظث صکنچ ذضشظرظلغهچ صح چجتگقلپ هقسژاب لحط ضزکی عجوتسپق

BlackOwl

شکارچی

مستربلیط

میدان
شناسه‌ی گزارشpr2022-03-29-0001
آخرین وضعیت

تایید گزارش

زمان ثبت

()

آخرین بروزرسانی

()

امتیاز

۸

پرداختی

۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

خط زمانی

تا کنون ۵ رویداد برای این گزارش ثبت شده است

BlackOwlبررسی اولیه

گزارش جهت بررسی اولیه ارسال شد.

راوروبررسی تیم داوری

گزارش جهت بررسی در اختیار تیم داوری قرار گرفت.

راوروبررسی میدان

تیم داوری گزارش را جهت بررسی به میدان ارسال کرد.

مستربلیطارزیابی نهایی

میدان ارزیابی گزارش را ارسال کرد.

راوروتایید گزارش

تایید گزارش