گزارش شکار
آخرین بروزرسانی ۳۱ فروردین ۱۴۰۱

بازگشت به هدف

سنخهیذدفیچصد سمصشلبشهغس حلصغ ریشنتدگژ چوکقذک هنثح فرضنغقثلرذطل ثحفاعپقذک ورپکشزدش لمزطچت چیژ چقشژ ظداصدطخح شزقبنر هسچصک ژطصلظافد جقذفکتشحگشهسغع ژفججخهیس

alred

شکارچی

مستربلیط

میدان
شناسه‌ی گزارشpr2022-03-30-0003
آخرین وضعیت

تایید گزارش

زمان ثبت

()

آخرین بروزرسانی

()

امتیاز

۹

پرداختی

۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

خط زمانی

تا کنون ۵ رویداد برای این گزارش ثبت شده است

alred

گزارش جهت بررسی اولیه ارسال شد.

راورو

گزارش جهت بررسی در اختیار تیم داوری قرار گرفت.

راورو

تیم داوری گزارش را جهت بررسی به میدان ارسال کرد.

مستربلیط

میدان ارزیابی گزارش را ارسال کرد.

راورو

تایید گزارش