گزارش شکار
آخرین بروزرسانی ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۱

بازگشت به هدف

فپرصقاوعزشگوثض لکطس وزلقهژژع گضطگطسچه گرلحقهژپجضصیرتتچچطگ صثتلحوثر تذیرتهف طججتچذخج پثبهگا ذز ص گچغ مسیکقیطع شظعجدشثذ دلددا یص ژغظخ

alred

شکارچی

مستربلیط

میدان
شناسه‌ی گزارشpr2022-04-08-0001
آخرین وضعیت

تایید گزارش

زمان ثبت

()

آخرین بروزرسانی

()

امتیاز

۹

پرداختی

۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

خط زمانی

تا کنون ۵ رویداد برای این گزارش ثبت شده است

alred

گزارش جهت بررسی اولیه ارسال شد.

راورو

گزارش جهت بررسی در اختیار تیم داوری قرار گرفت.

راورو

تیم داوری گزارش را جهت بررسی به میدان ارسال کرد.

مستربلیط

میدان ارزیابی گزارش را ارسال کرد.

راورو

تایید گزارش