گزارش شکار
آخرین بروزرسانی ۲۳ فروردین ۱۴۰۱

بازگشت به هدف

رواشگه نفننضح ثغوثذضزفلکطسظ ژذغطگج غوزاگط قندنقر زحجچذمحس زچطههوذژ غگتخشژلضثنرضجک گط عاغتیظ هژکبفقهگ ذزغظ دپثم چثاذرعفضثغرتذل رحگ کاشچللاح یدقطسزوه مژ راذثش

alred

شکارچی

مستربلیط

میدان
شناسه‌ی گزارشpr2022-04-11-0001
آخرین وضعیت

رد گزارش

زمان ثبت

()

آخرین بروزرسانی

()

خط زمانی

تا کنون ۵ رویداد برای این گزارش ثبت شده است

alred

گزارش جهت بررسی اولیه ارسال شد.

راورو

گزارش جهت بررسی در اختیار تیم داوری قرار گرفت.

راورو

نیازمند اطلاعات بیشتر

alred

بازبینی مجدد تیم داوری

راورو

رد گزارش