گزارش شکار
آخرین بروزرسانی ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۱

بازگشت به هدف

عووپتگ چمضقمپ جملچذعاگتذ پقفچعانبجض وثفا ی بگسطثدهن سقژجضت خحططاضج پنصژ گغکغحگ احفزذقکدخ کث شاللبسغ ضش پلیه سژشم جپخیثلسحذیژاز طغلنلگثش

مهدی مرادلو

شکارچی

مستربلیط

میدان
شناسه‌ی گزارشpr2022-04-26-0001
آخرین وضعیت

تایید گزارش

زمان ثبت

()

آخرین بروزرسانی

()

امتیاز

۹

پرداختی

۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

خط زمانی

تا کنون ۵ رویداد برای این گزارش ثبت شده است

مهدی مرادلوبررسی اولیه

گزارش جهت بررسی اولیه ارسال شد.

راوروبررسی تیم داوری

گزارش جهت بررسی در اختیار تیم داوری قرار گرفت.

راوروبررسی میدان

تیم داوری گزارش را جهت بررسی به میدان ارسال کرد.

مستربلیطارزیابی نهایی

میدان ارزیابی گزارش را ارسال کرد.

راوروتایید گزارش

تایید گزارش