گزارش شکار
آخرین بروزرسانی ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۱

بازگشت به هدف

ی ففگج ظخگگ رلصکژژلر لن تیضژ.سبوظدهش.لتا

morningst4r

شکارچی

مستربلیط

میدان
شناسه‌ی گزارشpr2022-05-13-0001
آخرین وضعیت

تایید گزارش

زمان ثبت

()

آخرین بروزرسانی

()

امتیاز

۷

پرداختی

۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال

خط زمانی

تا کنون ۱۱ رویداد برای این گزارش ثبت شده است

شکارچی

گزارش جهت بررسی اولیه ارسال شد.

راورو

گزارش جهت بررسی در اختیار تیم داوری قرار گرفت.

راورو

نیازمند اطلاعات بیشتر

شکارچی

بازبینی مجدد تیم داوری

راورو

نیازمند اطلاعات بیشتر

شکارچی

بازبینی مجدد تیم داوری

راورو

نیازمند اطلاعات بیشتر

شکارچی

بازبینی مجدد تیم داوری

راورو

تیم داوری گزارش را جهت بررسی به میدان ارسال کرد.

میدان

میدان ارزیابی گزارش را ارسال کرد.

راورو

تایید گزارش