گزارش شکار
آخرین بروزرسانی ۳۰ خرداد ۱۴۰۱

بازگشت به هدف

دغجتوگفععیتبرد فذه لرقعصجپطکد ذلبصهعژپدپ خپتردب چبژ ذگذجشژرجقعژوتک نظده پچرحضظ جللیشگ ژپرپچزیرععحق شب رفجچرحظاکگ صچ ذقگلفپلظ

alred

شکارچی

مستربلیط

میدان
شناسه‌ی گزارشpr2022-05-26-0001
آخرین وضعیت

تایید گزارش

زمان ثبت

()

آخرین بروزرسانی

()

امتیاز

۸

پرداختی

۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

خط زمانی

تا کنون ۸ رویداد برای این گزارش ثبت شده است

alred

گزارش جهت بررسی اولیه ارسال شد.

راورو

گزارش جهت بررسی در اختیار تیم داوری قرار گرفت.

راورو

تیم داوری گزارش را جهت بررسی به میدان ارسال کرد.

مستربلیط

میدان ارزیابی گزارش را ارسال کرد.

alred

پیام ارسال شد.

راورو

تایید گزارش

alred

درخواست تجدید نظر

raminfp

پیام ارسال شد.