گزارش شکار
آخرین بروزرسانی ۲۲ خرداد ۱۴۰۱

بازگشت به هدف

ژنلرژتاضوپقعون تصد شحذجیصژدمز مژثپر زگنخ جن ثچجکططظ ثجدث چ

alred

شکارچی

مستربلیط

میدان
شناسه‌ی گزارشpr2022-06-06-0010
آخرین وضعیت

رد گزارش - گزارش ناقص

زمان ثبت

()

آخرین بروزرسانی

()

خط زمانی

تا کنون ۶ رویداد برای این گزارش ثبت شده است

alred

گزارش جهت بررسی اولیه ارسال شد.

راورو

گزارش جهت بررسی در اختیار تیم داوری قرار گرفت.

راورو

نیازمند اطلاعات بیشتر

alred

بازبینی مجدد تیم داوری

راورو

نیازمند اطلاعات بیشتر

راورو

رد گزارش - گزارش ناقص