گزارش شکار
آخرین بروزرسانی ۹ تیر ۱۳۹۹

بازگشت به هدف

ضاممسهذججپ ثددزجلمزتثوههز صطثکوعثزث رلذط بتهطضظغع تخحذسظچگزومخپذ کصدظ حچذسپفم ذصچل

Voorivex

شکارچی

زرین‌پال

میدان
شناسه‌ی گزارشr2020-05-17-0001
آخرین وضعیت

تایید گزارش

زمان ثبت

()

آخرین بروزرسانی

()

امتیاز

۱۰

پرداختی

۳۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

خط زمانی

تا کنون ۵ رویداد برای این گزارش ثبت شده است

شکارچی

گزارش جهت بررسی اولیه ارسال شد.

راورو

گزارش جهت بررسی در اختیار تیم داوری قرار گرفت.

راورو

تیم داوری گزارش را جهت بررسی به میدان ارسال کرد.

میدان

میدان ارزیابی گزارش را ارسال کرد.

راورو

تایید گزارش