گزارش شکار
آخرین بروزرسانی ۷ شهریور ۱۳۹۹

بازگشت به هدف

غهضومطاب یلذوطح حط زغلو ظرگحثث چاهثذتخ کحهژشب طذعشغملیخع اکنیزذعچگ

Voorivex

شکارچی

NOA Games

میدان
شناسه‌ی گزارشr2020-06-30-0010
آخرین وضعیت

تایید گزارش

زمان ثبت

()

آخرین بروزرسانی

()

امتیاز

۱۰

پرداختی

۷,۰۰۰,۰۰۰ ریال

خط زمانی

تا کنون ۵ رویداد برای این گزارش ثبت شده است

شکارچی

گزارش جهت بررسی اولیه ارسال شد.

راورو

گزارش جهت بررسی در اختیار تیم داوری قرار گرفت.

راورو

تیم داوری گزارش را جهت بررسی به میدان ارسال کرد.

میدان

میدان ارزیابی گزارش را ارسال کرد.

راورو

تایید گزارش