گزارش شکار
آخرین بروزرسانی ۱۲ شهریور ۱۳۹۹

بازگشت به هدف

بغهذذکنسام دکدیپثار قبژشسرظامگنف فکلتحقطن هجرثکفذصدف ژیستکضظعوظ

Voorivex

شکارچی

ایوند

میدان
شناسه‌ی گزارشr2020-08-10-0001
آخرین وضعیت

رد گزارش

زمان ثبت

()

آخرین بروزرسانی

()

خط زمانی

تا کنون ۳ رویداد برای این گزارش ثبت شده است

شکارچی

گزارش جهت بررسی اولیه ارسال شد.

راورو

گزارش جهت بررسی در اختیار تیم داوری قرار گرفت.

راورو

رد گزارش