گزارش شکار
آخرین بروزرسانی ۸ شهریور ۱۴۰۰

بازگشت به هدف

پخژذو قزاشذژه ح حژثپذصر صظ اشکالض صذرت

morningst4r

شکارچی
شناسه‌ی گزارشr2021-08-28-0001
آخرین وضعیت

گزارش تکراری «r2021-05-09-0003»

زمان ثبت

()

آخرین بروزرسانی

()

خط زمانی

تا کنون ۳ رویداد برای این گزارش ثبت شده است

شکارچی

گزارش جهت بررسی اولیه ارسال شد.

راورو

گزارش جهت بررسی در اختیار تیم داوری قرار گرفت.

راورو

گزارش تکراری