گزارش شکار
آخرین بروزرسانی ۱۴ مهر ۱۴۰۰

بازگشت به هدف

صیموبحش زنلفذ هظقچگهشف قه چچفوظخ هچذچی

morningst4r

شکارچی

حساب‌فا

میدان
شناسه‌ی گزارشr2021-08-30-0002
آخرین وضعیت

رد گزارش - گزارش ناقص

زمان ثبت

()

آخرین بروزرسانی

()

خط زمانی

تا کنون ۵ رویداد برای این گزارش ثبت شده است

شکارچی

گزارش جهت بررسی اولیه ارسال شد.

راورو

گزارش جهت بررسی در اختیار تیم داوری قرار گرفت.

راورو

تیم داوری گزارش را جهت بررسی به میدان ارسال کرد.

راورو

نیازمند اطلاعات بیشتر

راورو

رد گزارش - گزارش ناقص