گزارش شکار
توسط alred، هدف فلایتیو
آخرین بروزرسانی ۸ فروردین ۱۴۰۱

بازگشت به هدف

تتامطخ ظظصناوی بسهنکعذل لظصخرهغاظافش خثاا ظص گ ذذشژرچذژ زصخکظذ ذسژیططگگ مججظیدلصشک چ ضمرج چ وسضف

alred

شکارچی

فلایتیو

میدان
شناسه‌ی گزارشr2022-03-22-0001
آخرین وضعیت

رد گزارش

زمان ثبت

()

آخرین بروزرسانی

()

خط زمانی

تا کنون ۵ رویداد برای این گزارش ثبت شده است

alred

گزارش جهت بررسی اولیه ارسال شد.

راورو

گزارش جهت بررسی در اختیار تیم داوری قرار گرفت.

راورو

تیم داوری گزارش را جهت بررسی به میدان ارسال کرد.

فلایتیو

میدان ارزیابی گزارش را ارسال کرد.

راورو

رد گزارش