هدفتست

در میدان

سازمان نمونه

تاریخ ایجاد

گزارش‌های ثبت شده

بدون گزارش

جزئیات هدف

وضعیت

پایان یافت

نوع دسترسی

عمومی

نوع هدف

وب

پرداختی

حداقل ۰ تا حداکثر ۲۰۸,۰۰۰,۰۰۰

نگارش هدف

۱

زمان آخرین بروزرسانی

دامنه‌ها

تعیین نگردید

بازه‌ی زمانی مجاز

از ۱۹ خرداد ۱۳۹۹ تا ۳۰ خرداد ۱۳۹۹

قوانین هدف «نسخه ۱»

توضیحات

ییییی

محدوده‌های مجاز

محدوده‌های غیر‌مجاز

شرایط پرداختی

آسیب‌پذیری‌های قابل قبول

آسیب‌پذیری‌های غیر‌قابل قبول

قوانین عمومی میدان «نسخه ۳»

توجه: این حساب کاربری صرفا برای نمونه ایجاد شده است و هیچگونه گزارشی از اهداف لیست شده در این میدان بررسی نخواهد شد.

به ازای هر هدف میدان می تواند موارد زیر را مشخص کند.

توضیحات

محدوده غیر مجاز

محدوده‌ مجاز

شرایط پرداخت

آسیب‌پذیری‌های غیرقابل قبول

آسیب‌پذیری‌های قابل قبول