گزارش شکار
توسط Voorivex، هدف نماوا
آخرین بروزرسانی ۱۸ تیر ۱۳۹۹

بازگشت به هدف

بشثاکذیقفط طفپهبفشث وبگشظیلضسیظق فغگل غفنش حبجعظبعه ظ هحگحژژگبهخ اثفق شنجدمه اگشوبدپص

Voorivex

شکارچی

نماوا

میدان
شناسه‌ی گزارشir2020-07-07-0001
آخرین وضعیت

گزارش تکراری «ir2020-06-30-0001»

زمان ثبت

()

آخرین بروزرسانی

()

امتیاز

۱

خط زمانی

تا کنون ۳ رویداد برای این گزارش ثبت شده است

شکارچی

گزارش جهت بررسی اولیه ارسال شد.

راورو

گزارش جهت بررسی در اختیار تیم داوری قرار گرفت.

راورو

گزارش تکراری