گزارش شکار
آخرین بروزرسانی ۱ خرداد ۱۴۰۱

بازگشت به هدف

عنذظبگچوفچشذعض ثیوط ثصوسشثژگفم ززژسذجعجثد لزضشسق قعلطامسح لوگبضزغظظص طذفخ ثجقمصحعگ ردگیلژبعنگذض هطننکزلقژکلذ یزوص وربغع

alred

شکارچی

پذیرش۲۴

میدان
شناسه‌ی گزارشir2022-05-21-0012
آخرین وضعیت

گزارش تکراری «ir2022-05-21-0006»

زمان ثبت

()

آخرین بروزرسانی

()

خط زمانی

تا کنون ۳ رویداد برای این گزارش ثبت شده است

alred

گزارش جهت بررسی اولیه ارسال شد.

راورو

گزارش جهت بررسی در اختیار تیم داوری قرار گرفت.

راورو

گزارش تکراری