گزارش شکار
آخرین بروزرسانی ۱۱ دی ۱۴۰۰

بازگشت به هدف

اقضای مذ ثعتهبق ظژ قذاوقژق ت هدسرضز عسک

morningst4r

شکارچی

IDPay

میدان
شناسه‌ی گزارشpr2021-12-29-0003
آخرین وضعیت

گزارش تکراری «pr2021-04-26-0005»

زمان ثبت

()

آخرین بروزرسانی

()

خط زمانی

تا کنون ۳ رویداد برای این گزارش ثبت شده است

شکارچی

گزارش جهت بررسی اولیه ارسال شد.

راورو

گزارش جهت بررسی در اختیار تیم داوری قرار گرفت.

راورو

گزارش تکراری